[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" โรงเรียนที่สอบติดจุฬาสูงสุด "
โรงเรียนที่สอบเอ็นทรานซ์ติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสูงสุด 10 อันดับแรก 1. เตรียมอุดมศึกษา 637 คน 2. สวนกุหลาบวิทยาลัย 119 คน 3. บดินทร์เดชา 115 คน 4. สตรีวิทยา 112 คน 5. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 106 คน 6. สาธิตจุฬาฯ 95 คน 7. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 92 คน 8. ศึกษานารี 79 คน 9. สาธิตปทุมวัน 77 คน 10. เทพศิรินทร์ 74 คน

สวนกุหลาบวิทยาลัย 119
สตรีวิทยา 112
วัดบวรนิเวศ 3
วัดราชบพิธ 8
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 39
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 2
วัดสังเวช 0
วัดราชาธิวาส 1
มัธยมวัดเบญจมบพิตร 0
โยธินบูรณะ 38
วัดน้อยนพคุณ 1
ราชวินิต มัธยม 19
มัธยมวัดหนองจอก 2
บดินทรเดชา (สิงหเสนี) 4 2
สตรีวัดมหาพฤฒาราม 43
พุทธจักรวิทยา 2
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 0
บางกะปิ 6
เทพลีลา 2
มัธยมวัดบึงทองหลาง 0
เตรียมอุดมศึกษา 637
วัดสระเกศ 0
เทพศิรินทร์ 74
สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ 42
พระโขนงพิทยาลัย 7
วชิรธรรมสาธิต 10
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0
พรตพิทยพยัต 1
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 5
รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 0
นนทรีวิทยา 10
เจ้าพระยาวิทยาคม 0
ไตรมิตรวิทยาลัย 4
สามเสนวิทยาลัย 55
ศึกษานารี 79
วัดอินทาราม 3
มัธยมวัดดาวคนอง 0
ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 0
ทวีธาภิเศก 30
วัดประดู่ในทรงธรรม 0
ฤทธิณรงค์รอน 0
จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 0
ประชาราษฎร์อุปถัมภ์ 4
วัดน้อยใน 0
โพธิสารพิทยากร 12
วัดปากน้ำวิทยาคม 0
มหรรณพาราม 2
ชิโนรสวิทยาลัย 6
สตรีวัดระฆัง 20
สุวรรณารามวิทยาคม 4
มัธยมวัดดุสิตาราม 3
มัธยมวัดนายโรง 0
สวนอนันต์ 1
พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 2
ทวีธาภิเศก 2 0
วัดนวลนรดิศ 13
วัดรางบัว 3
สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 8
ไชยฉิมพลีวิทยาคม 0
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 4
มัธยมวัดหนองแขม 4
บางปะกอกวิทยาคม 16
แจงร้อนวิทยา 1
วัดบวรมงคล 0
วิมุตยารามพิทยากร 0
สุรศักดิ์มนตรี 17
กุนนทีทธารามวิทยาคม 2
พิบูลประชาสรรค์ 0
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 3
บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 52
บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1
วัดสุทธิวราราม 44
สตรีศรีสุริโยทัย 19
ยานนาเวศวิทยาคม 2
ศีลาจารพิพัฒน์ 0
สุวรรณสุทธารามวิทยา 0
ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 9
หอวัง 72
สารวิทยา 22
ราชดำริ 0
ปทุมคงคา 2
สายน้ำผึ้ง 28
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 106
วัดราชโอรส 9
มัธยมวัดสิงห์ 5
บางมดวิทยา 1
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 7
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1
ดอนเมืองจาตุรจินดา 3
ศรีอยุธยา 18
สันติราษฎร์วิทยาลัย 5
มักกะสันพิทยา 1
ลาดปลาเค้าพิทยาคม 1
สตรีวิทยา 2 55
มัธยมวัดธาตุทอง 0
ปัญญาวรคุณ 3
ราชวินิตบางแคปานขำ 0
ราชวินิตบางเขน 0
ฤทธิยะวรรณาลัย 9
ศรีพฤฒา 2
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 21
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า 24
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 115
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 47
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 0
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 5
สิริรัตนาธร 2
ทวีวัฒนา 0
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 7
วัดพุทธบูชา 0
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1
ศึกษานารีวิทยา 7
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0
ราชินี 32
จิตรลดา 21
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 18
เซนต์คาเบรียล 74
ราชินีบน 34
วชิราวุธวิทยาลัย 4
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 42
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 92
อัสสัมชัญคอนแวนต์ 57
อัสสัมชัญ 64
อัสสัมชัญศึกษา 9
อมาตยกุล 1
พระมารดานิจจานุเคราะห์ 4
เพ็ญสมิทธ์ 0
มาแตร์เดอีวิทยาลัย 62
มีนประสาทวิทยา 0
สารสาสน์เอกตรา 3
ซางตาครู้สคอนแวนท์ 10
แสงอรุณ 0
เสสะเวชวิทยา 1
รุ่งอรุณ 2
เขมะสิริอนุสสรณ์ 31
ทิวไผ่งาม 11
แม่พระฟาติมา 0
เบญจมินทร์ 0
เซนต์ไมเกิ้ล 2
พระแม่มารีสาทร 0
ผะดุงศิษย์พิทยา 1
เซนต์จอห์น 1
สตรีวรนาถบางเขน 0
พระหฤทัยคอนแวนต์ 15
วัฒนาวิทยาลัย 15
ศรีวิกรม์ 8
เซนต์ดอมินิก 16
อำนวยศิลป์ 1
แอ๊ดเวนตีสเอกมัย 0
อัสสัมชัญธนบุรี 21
อุดมศึกษา 2
ลาซาล 9
เซนต์โยเซฟบางนา 10
เซนต์โยเซฟทิพวัล 8
อัสสัมชัญสมุทรปราการ 24
สาธิตบางนา 0
สารสาสน์วิเทศศึกษา 3
ชลประทานวิทยา 4
อัมพรไพศาล 4
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 4
พระหฤทัยนนทบุรี 0
มงกุฏเอเชีย 1
มัธยมสาธิตสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 21
มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ สถาบันราชภัฎพระนคร 2
มัธยมสาธิตสถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 5
สาธิตมัธยมสถาบันเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 95
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 60
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 45
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 77
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 14
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 30
24 พ.ค. 48 / 12:56
0 0
Activity
view 1271 : discuss 28 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 61.91.110.34

#1# - 121487 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เย้ๆๆๆ ร.ร.เราได้ที่1 ในกลุ่มที่ไม่ใช่ร.ร.สหฯ+สอบเข้าอย่างเดียว^^

หุๆๆ
24 พ.ค. 48 / 13:39
0 0
T.suan123@LawChula'48 [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 121487 202.129.26.218

#2# - 121488 [icon-addtodelete : 101 bytes]
แต่ถ้ารวมทั้งหมด(ทั้งสหฯและชายล้วนหญิงล้วน)เราได้ที่ 2 เย้เย้เย้
24 พ.ค. 48 / 13:45
0 0
KiDMaK
followup id 121488 61.91.93.97

#3# - 121490 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] หุหุ ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ
24 พ.ค. 48 / 17:13
0 0
duracell [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ] : [ protect msn from spamware ] : 57791190
followup id 121490 61.90.104.234

#4# - 121496 [icon-addtodelete : 101 bytes]
"รงเรียนที่สอบติดจุฬาสูงสุด".....นี่คือรวมรับตรงกะนักเรียนทุน อ๊ะยัง..?
24 พ.ค. 48 / 18:42
0 0
-*--PonGY--*- OSK123
followup id 121496 203.188.4.132

#5# - 121500 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] วัดอย่างนี้มันเอามาเทียบอะไรไม่ค่อยได้หรอก เด็กมาก็สอบติดมากอ่ะ เล่นนับเป็นคนเลยนี่
24 พ.ค. 48 / 19:24
0 0
will@OSK [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ] : [ protect msn from spamware ]
followup id 121500 61.91.209.112

#6# - 121515 [icon-addtodelete : 101 bytes]
พอ Admissions เข้ามา ตัวเลขมันคงเปลี่ยนไปเยอะนะครับผมว่า
24 พ.ค. 48 / 20:23
0 0
kingkong
followup id 121515 221.128.97.105

#7# - 121518 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ข้อมูลนับหัวอย่างงี้วัดกันไม่ได้หรอก บางโรงเรียนชั้นนึงอาจมีแค่ 200 คน ติดจุฬาฯ ไป 62 คน ก็ถือว่าไม่น้อยนะ
24 พ.ค. 48 / 20:39
0 0
dee_d [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 121518 161.200.255.161

#8# - 121522 [icon-addtodelete : 101 bytes]
จะวัดกันหาพระแสงไรฟะ
ไม่เข้าใจ
ไอ้ที่สอบติดได้อ่ะ อย่าคิดว่าจะเรียนได้รอดทั้งหมด


น้องๆอย่าไปใส่ใจกับพวกนี้มาก ทำตัวเองให้ดีที่สุดอ่ะ
แล้วผมโดยรวมก้อออกมาดีเองแหละ

ดีใจกันไม่เข้าเรื่อง ตูละกลุ้มน้องๆสวน
24 พ.ค. 48 / 21:02
0 0
แปะ120
followup id 121522 203.170.234.8 <= 172.29.4.101

#9# - 121524 [icon-addtodelete : 101 bytes]
พูดงี้เเสดงว่าเข้าไม่ได้ เเล้วเเค้นนี่หว่า
24 พ.ค. 48 / 21:12
0 0
555
followup id 121524 203.118.93.102

#10# - 121529 [icon-addtodelete : 101 bytes]
555 นี่มันรุ่นไหนวะ

พี่ละเบื่อเด็กสวนสมัยนี้มันหลงระเริงกับชื่อเสียงจอมปลอม
ถามหน่อยเหอะ ว่าไอ้ความรู้สึกภูมิใจอย่างนี้เนี่ยจะอยู่ไปอีกสักกี่วัน

อนิจจัง อนัตตา ทั้งนั้นน้อง

พี่ว่า ถ้าคิดอยากให้สวนเจริญ
จงทำตัวให้เจริญก่อน

ระดับจุลภาคมีวัฒนาแล้วทำไมระดับมหภาคจะไม่วัฒนาตามล่ะ

555 เวลาน้องอ่านความเห็นรู้จักคิดว่าเขียนเพื่อนอะไร
อย่าคิดไอ้แต่อารม
เก็บสาระไปใช้เถอะน้อง

อีกอย่าง พี่ว่าพื้นฐานเด็กสวนที่ดีมักจะเคารพรุ่นพี่อยู่แล้วนะ
24 พ.ค. 48 / 21:29
0 0
แปะ 120
followup id 121529 203.170.234.8 <= 172.29.4.101

#11# - 121530 [icon-addtodelete : 101 bytes]
ไม่ได้คิดเปอร์เซนต์ จะวัดกันได้ยังไงละ
24 พ.ค. 48 / 21:29
0 0
นางฟ้าติดปีก
followup id 121530 203.156.99.7

#12# - 121532 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผมว่าพี่แปะจะเข้าก็เข้าได้แหละ ฬ เนี่ย
ว่าแต่ตอนนี้พี่เรียนหมออยู่ต่างจังหวัดใช่ปะครับ
24 พ.ค. 48 / 21:44
0 0
ตรีเพชร [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 121532 161.246.1.35 <= 161.246.51.213

#13# - 121538 [icon-addtodelete : 101 bytes]
อืมม์ ดีเหมือนกันวัดอย่างงี้...เพราะที่ดูว่า ร.ร.ไหนเอนท์ติดมากสุด ก็ไม่ได้วัดว่าเป็นมหาลัยแนวหน้ารึเปล่า
...แต่ เอ...จะเรียนรอดมั้ย---> 1.
ระเริงกับชื่อเสียงจอมปลอมรึเปล่า?---> 2
24 พ.ค. 48 / 21:57
0 0
...
followup id 121538 203.209.113.16

#14# - 121543 [icon-addtodelete : 101 bytes]
ถ้ามี รร.ไหนโดนไทล์จาก มหาลัยมากสุดแล้วมาลงด้วยน้า อยากรู้
24 พ.ค. 48 / 22:34
0 0
sama
followup id 121543 221.128.107.213

#15# - 121548 [icon-addtodelete : 101 bytes]
เห็น ด้วยกะพี่แปะ 120 ...

สงสัยเดียวนี้กะลามันทั้งหนาทั้งหนัก
24 พ.ค. 48 / 22:57
0 0
นายบ๊อง ...o_O...
followup id 121548 61.91.141.186

#16# - 121553 [icon-addtodelete : 101 bytes]
หุหุ จะมากระจุกอยู่ทำไมจุฬาฯเนี่ย 55
กระจายไปให้ทั่วทุกย่อมหญ้าสิ ให้เด็กสวนฯ กระจายครบทุกชนชั้น
ซักวันท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ เด็กสวนฯจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 5555
24 พ.ค. 48 / 23:30
0 0
เธอสวย
followup id 121553 61.91.79.169

#17# - 121557 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] บางโรงเรียนชั้นนึงอาจมีแค่ 200 คน ติดจุฬาฯ ไป 62 คน ก็ถือว่าไม่น้อยนะ

แหมๆ ข้อมูลเชิงลึกเลยน้า
24 พ.ค. 48 / 23:52
0 0
BoBBiE [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 121557 203.209.123.60

#18# - 121566 [icon-addtodelete : 101 bytes]
อ่านไปอ่านมาเจอของพี่เธอสวย - * - กราบงามๆสัก2ที คิดไปด้ายยย
25 พ.ค. 48 / 01:05
0 0
kl
followup id 121566 58.10.57.37

#19# - 121574 [icon-addtodelete : 101 bytes]
งี่เง่า งี่เง่า งี่เง่า
25 พ.ค. 48 / 08:00
0 0
ChemMan#113
followup id 121574 161.200.255.161 <= 10.115.254.142

#20# - 121613 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] รู้ไว้ใช่ว่านี่ครับ

ไม่อยากคิดมากก็ไม่เห็นต้องคิดอะไรเลย
25 พ.ค. 48 / 20:07
0 0
Alexander De Alexyz [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ] : [ protect msn from spamware ]
followup id 121613 202.133.148.37 <= unknown

#21# - 121626 [icon-addtodelete : 101 bytes]
คิดมาก เยี่ยวเหลือง - -"
25 พ.ค. 48 / 20:43
0 0
-*--PonGY--*- OSK123
followup id 121626 203.188.37.177

#22# - 121672 [icon-addtodelete : 101 bytes]
เข้าจุฬากันทำมาย มาเรียน "ราม" กับเจ๊ดีกว่าค่าาา
26 พ.ค. 48 / 02:30
0 0
เจ๊ 119
followup id 121672 158.108.210.192

#23# - 121675 [icon-addtodelete : 101 bytes]
โรงเรียนที่สอบเอ็นทรานซ์ติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสูงสุด 10 อันดับแรก 1. เตรียมอุดมศึกษา 637 คน 2. สวนกุหลาบวิทยาลัย 119 คน 3. บดินทร์เดชา 115 คน 4. สตรีวิทยา 112 คน 5. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 106 คน 6. สาธิตจุฬาฯ 95 คน 7. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 92 คน 8. ศึกษานารี 79 คน 9. สาธิตปทุมวัน 77 คน 10. เทพศิรินทร์ 74 คน

โรงเรียนที่สอบเอ็นทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูงสุด 10 อันดับแรก 1. เตรียมอุดมศึกษา 141 คน 2. สตรีวิทยา 69 คน 3. บดินทร์เดชา 61 คน 4. สวนกุหลาบวิทยาลัย 59 คน 5. สตรีวิทยา 2 54 คน 6. ศึกษานารี 49 คน 7. หอวัง 48 คน 8. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 47 คน 9. สามเสนวิทยาลัย 44 คน 10. บดินทร์เดชา 2 43 คน

โรงเรียนที่สอบเอ็นทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูงสุด 10 อันดับแรก 1. หอวัง 130 คน 2. สตรีวิทยา 2 124 คน 3. สตรีวิทยา 107 คน 4. สวนกุหลาบวิทยาลัย 99 คน 5. สามเสนวิทยาลัย 98 คน 6. บดินทร์เดชา 96 คน 7. เตรียมอุดมศึกษา 93 คน 8. บดินทร์เดชา 2 89 คน 9. โยธินบูรณะ 80 คน 10. สุรศักดิ์มนตรีและเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 74 คน

โรงเรียนที่สอบเอ็นทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยศิลปากรสูงสุด 10 อันดับแรก 1. สตรีวิทยา 37 คน 2. สตรีวิทยา 2 32 คน 3. หอวัง 27 คน 4. ศึกษานารี 25 คน 5. เบญจมราชาลัยและราชวินิต มัธยม 24 คน 7. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลและราชินี 23 คน 9. สวนกุหลาบวิทยาลัย 20 คน 10. สตรีวัดมหาพฤฒาราม,เตรียมอุดมศึกษา,บางปะกอกวิทยาคมและอัสสัมชัญคอนแวนต์ 19 คน

โรงเรียนที่สอบเอ็นทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยมหิดลสูงสุด 10 อันดับแรก 1. เตรียมอุดมศึกษา 41 คน 2. ศึกษานารี 32 คน 3. สตรีวิทยา 24 คน 4. เบญจมราชาลัย 22 คน 5. หอวัง 20 คน 6. บดินทร์เดชา 19 คน 7. เทพศิรินทร์และมหิดลวิทยานุสรณ์ 18 คน 9. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 17 คน 10. บดินทร์เดชา 2 16 คน
โรงเรียนที่สอบเอ็นทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสูงสุด 10 อันดับแรก 1. สตรีวิทยา 2 31 คน 2. เทพศิรินทร์และสุรศักดิ์มนตรี 29 คน 4. เตรียมอุดมศึกษา 28 คน 5. สตรีวิทยา,วัดสุทธิวราราม,หอวังและเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 27 คน 9. ศึกษานารี 26 คน 10. สายปัญญาและสามเสนวิทยาลัย 23 คน
โรงเรียนที่สอบเอ็นทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสูงสุด 10 อันดับแรก 1. บางปะกอกวิทยาคม 50 คน 2. วัดสุทธิวราราม 35 คน 3. ศึกษานารี 24 คน 4. สวนกุหลาบวิทยาลัย 21 คน 5. เทพศิรินทร์และทวีธาภิเศก 19 คน 7. วัดราชบพิธ,วัดนวลนรดิศและวัดราชโอรส 17 คน 10. ศึกษานารีวิทยาและอัสสัมชัญธนบุรี 12 คน

โรงเรียนที่สอบเอ็นทรานซ์ติดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสูงสุด 10 อันดับแรก 1. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 65 คน 2. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 44 คน 3. บดินทร์เดชา 2 34 คน 4. เทพศิรินทร์ 30 คน 5. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 27 คน 6. พรตพิทยพยัตและสตรีวิทยา 2 26 คน 8. วัดสุทธิวรารามและสายน้ำผึ้ง 25 คน 10. วชิรธรรมสาธิตและบดินทร์เดชา 22 คน
สุดท้าย
โรงเรียนรัฐบาลที่มีคนเอ็นติดสูงสุด 10 อันดับแรกของกรุงเทพฯ
เว็บที่เช็คได้ http://gpa.moe.go.th/ent_succ/2548/entrance48.html
เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อความยุติธรรม
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สมัคร 1,295 คน สอบได้ 1,072 คน คิดเป็นร้อยละ 82.78
2. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สมัคร 337 คน สอบได้ 257 คน คิดเป็นร้อยละ 76.26
3. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สมัคร 528 คน สอบได้ 374 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83
4. โรงเรียนสตรีวิทยา สมัคร 684 คน สอบได้ 482 คน คิดเป็นร้อยละ 70.47
5. โรงเรียนศึกษานารี สมัคร 556 คน สอบได้ 386 คน คิดเป็นร้อยละ 69.42
6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมัคร 686 คน สอบได้ 472 คน คิดเป็นร้อยละ 68.80
7. โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัคร 557 คน สอบได้ 383 คน คิดเป็นร้อยละ 68.76
8. โรงเรียนหอวัง สมัคร 793 คน สอบได้ 535 คน คิดเป็นร้อยละ 67.47
9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมัคร 648 คน สอบได้ 436 คน คิดเป็นร้อยละ 67.28
10. โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สมัคร 584 คน สอบได้ 392 คน คิดเป็นร้อยละ 67.12
26 พ.ค. 48 / 05:28
0 0
Activity
followup id 121675 61.90.15.115

#24# - 121687 [icon-addtodelete : 101 bytes]
เอาได้ดูเล่นนะอย่าใส่ใจกับมันมาก
ได้ที่ 1 หรือ 2 ไม่ได้หมายถึงจะประสบความสำเร็จนิหน่า
มันแค่จุดเริ่มต้นอย่าพึ่งหลงระเริง
26 พ.ค. 48 / 14:03
0 0
119
followup id 121687 202.44.231.8 <= 10.5.8.153

#25# - 121837 [icon-addtodelete : 101 bytes]
ศน. ติด1ใน10ด้วยย
28 พ.ค. 48 / 00:41
0 0
nightmare
followup id 121837 61.91.82.153

#26# - 122176 [icon-addtodelete : 101 bytes]
ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 รวมพวกพี่ๆที่ซิวมาด้วยนิ
30 พ.ค. 48 / 22:06
0 0
O_o
followup id 122176 203.151.140.120 <= 203.113.36.6

#27# - 125864 [icon-addtodelete : 101 bytes]
ดีใจ่ด้วยค่า
30 มิ.ย. 48 / 18:37
0 0
renax
followup id 125864 221.128.89.209

#28# - 176580 [icon-addtodelete : 101 bytes]
...
11 พ.ค. 49 / 13:45
0 0
O_o
followup id 176580 58.64.112.179