[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ "โกศ" ที่ใช้บรรจุพรบรมศพเจ้านายของไทย "
โกศ พระโกศ และพระลอง
โกศ มาจากภาษาสันสกฤต แปลโดยนิรุกตินัยได้ว่า “เครื่องหุ้มหรือครอบ” คำๆ นี้เขียนได้หลายแบบ เช่น โกษฐ (เขียนตามแบบสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และในหนังสือสมัยก่อน) หรือโกส หรือโกศ ในที่นี้คำว่า โกศ นั้นจะหมายถึงที่บรรจุศพคนสามัญทั่วไป ส่วนพระโกศ หมายถึงที่ใส่ศพนั่งของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ ราชวงศ์ ซึ่ง ในสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 3 อธิบายเอาไว้ว่า “โกศ” คือที่ใส่ศพนั่ง มีอยู่ 2 ชั้น คือ ชั้นนอก และชั้นใน
- ชั้นนอก เรียกว่า “ลอง” ทำด้วยโครงไม้หุ้มทอง ปิดทองประดับกระจกอัญมณี
ใช้สำหรับประกอบปิด “โกศชั้นใน” มีหลายลำดับตามฐานานุศักดิ์
- ชั้นใน เรียกว่า “โกศ” ทำด้วยเหล็กหรือทองแดงหรือเงินปิดทอง
การใช้โกศบรรจุพระศพพระราชวงศ์ไทย เป็นธรรมเนียมทำกันมานานแล้ว โกศนั้นมีชั้นเชิงแตกต่างกัน การที่ไทยใช้โกศนี้ไม่มีผู้ใดทราบว่าเริ่ม แต่สมัยใด สมเด็จกรมพระยานริศฯ ตรัสเล่าให้ว่า "น่าจะเป็น แต่สมัยที่ไทยโบราณยังเป็นชนที่ไม่มีถิ่นประจำ และเร่ร่อนอยู่ จึงต้องเอาศพของพ่อเมืองขึ้นเกวียนไปด้วย และตั้งในเกวียนตั้งตามแบบโกศง่ายกว่าหีบยาวๆ " และจากตำนานตามพงศาวดารบ้าง บอกเล่าบ้าง สันนิษฐานเอาบ้างก็ว่ากันไป ในที่นี้กระผมใคร่ขอนำเสนอพระโกศแลโกศ ซึ่ง ใช้เป็นเครื่องประดับเกียรติยศ พร้อมภาพประกอบเท่าที่กระผมจะมีข้อมูลนะขอรับ โดยชื่อแรกจักเป็นชื่อที่เรียกตาม "ตำนานพระโกศ" ส่วนชื่อหลังเป็นชื่อที่ปรากฎในหนังสือสารนุกรมไทย เล่ม 3 ขอรับ

ภาพประกอบเป็นภาพพระลองใน ที่ใช้ทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

29 ม.ค. 51 / 22:42
0 0
ฟ้าเป็นของโอ้ต โกศเป็นของป๋า [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
view 966 : discuss 33 : rating - : bookmarked 0 : vote 3 58.9.150.203

#1# - 386798 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงเป็นองค์สุดท้าย
ที่ถูกอัญเชิญพระบรมศพลงในพระลองในจริงๆ

เนื่องจากว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของเรา

ทรงพระราชดำริว่า เป็นการทรมานศพ เนื่องจาก พระลองในที่ใช้บรรจุ
ศพมีขนาดเล็กมาก การจะนำศพไปนั่งแล้วปิดได้พอดีจะต้องตัดส่วนเกินออก

ดังนั้น พระบรมศพใดที่มี พระหุ่นออกเกินๆจะต้องถูกตัดออกหมด ทั้งเอ็น
กระดูก ในคราวพระบรมศพของสมเด็จย่า

พระบรมศพจริงจึงบรรจุในโลง แต่มีการตั้งพระบรมโกศประดับไว้ตาม
โบราณราชประเพณีเท่านั้น

ภาพประกอบคือ พระลองนอก ส่วนนี้แค่ประดับไว้เฉยๆ
ไม่ได้เผาด้วย ในคราวพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
จึงมีการพระราชทานเพลิงพระศพเฉพาะ พระลองใน

29 ม.ค. 51 / 22:49
0 0
ฟ้าเป็นของโอ้ต โกศเป็นของป๋า [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386798 58.9.150.203

#2# - 386801 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พระโกศทองใหญ่ หรือ พระลองทองใหญ่
ใช้สำหรับทรงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระอัครมเหสี หรือเจ้าฟ้าชั้นสูงยิ่ง เช่น สมเด็จพระยุพราช สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2351) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้รื้อทองที่หุ้มกระโกศกุดั่นมาสร้างโกศทองคำอันมีลวดลายเครื่องตก แต่งอย่างงดงามยิ่ง เตรียมไว้สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์ แต่เมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระอาลัยมาก จึงโปรดฯ ให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรก และเป็นประเพณีในรัชกาลต่อมา ที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพอื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพ เช่นในคราวงานพระบรมศพสมเด็จย่า และงานพพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

29 ม.ค. 51 / 22:51
0 0
ฟ้าเป็นของโอ้ต โกศเป็นของป๋า [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386801 58.9.150.203

#3# - 386803 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อย่างที่เรียนไว้ข้างต้น

จากภาพด้านบน เป็นโกศเปล่าๆเป็นการตั้งประดับตามราชประเพณี
การตั้งโกศในรัชสมัยปัจจุบัน จึงเหมือนการตั้งแสดงพระยศ

พระศพจริงๆอยู่ในโลงซึ่งวางอยู่ด้านหลัง

เช่นเดียวกับตอนที่ใช้ราชรถเคลื่อนพระศพ จากพระบรมมหาราชวังสู่พระเมรุมาศ ก็เป็นการเคลื่อนโกศเปล่า

มีผู้รู้บอกว่า จริงๆในโกศมีการบรรจุดวงชะตาของพระศพ
แทนพระศพ

แต่ในสมัยก่อน เช่นในรูปประกอบ
เป็นการเคลื่อนขบวนพระศพพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5

ซึ่งสมัยนั้น เป็นพระศพจริงๆ

29 ม.ค. 51 / 22:55
0 0
ฟ้าเป็นของโอ้ต โกศเป็นของป๋า [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386803 58.9.150.203

#4# - 386807 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พระโกศทองรองทรง หรือ พระลองทองใหญ่ (รัชกาลที่ 5)
พระโกศองค์นี้นับเสมอพระโกศทองใหญ่ พระพุทธเจ้าหลวง โปรดฯ ให้ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ (พลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ ทรงเป็นผู้กำกับกรมช่างสิบหมู่) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2443 สำหรับใช้แทนที่พระโกศทองน้อย เวลาที่จะต้องหุ้มทองคำ เพื่อจะไม่ให้ต้องหุ้มเข้า และรื้อออกบ่อยๆ พระโกศองค์นี้ ใช้ทรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา แต่งพระโกศทองใหญ่ และได้ใช้ทรงพระศพเจ้านายอีกหลายพระองค์

29 ม.ค. 51 / 23:03
0 0
ฟ้าเป็นของโบท โกศเป็นของป๋า [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386807 58.9.150.203

#5# - 386809 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พระโกศทองเล็ก หรือพระลองทองเล็ก
รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้กรมหมื่นปราบปรปักษ์สร้างขึ้นเมื่อปีกุน จุลศักราช ๑๒๔๙ (พ.ศ. ๒๔๓๐) สำหรับทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ เป็นทีแรก แล้วได้ใช้ทรงพระศพเจ้านายต่อมา

29 ม.ค. 51 / 23:04
0 0
ฟ้าเป็นของโบท โกศเป็นของป๋า [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386809 58.9.150.203

#6# - 386810 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พระโกศทองน้อยหรือพระลองทองน้อย
สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394) โดยกรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ พระโกศองค์นี้สร้างขึ้นตามอย่างพระโกศทองใหญ่ สำหรับทรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อผลัดพระโกศทองใหญ่ไป แต่ก่อนออกงานพระเมรุ เมื่อทรงพระบรมศพ หรือตั้งงานพระศพคู่กับพระโกศทองใหญ่แล้วหุ้มทองคำ ถ้าใช้งานอื่นไม่หุ้มทองพระโกศทองน้อยนี้ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว.ปุ้ม มาลากุล ณ อยุธยา) สร้างเมื่อในรัชกาลที่ 5 อีกองค์หนึ่ง ปัจจุบันใช้สำหรับทรงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

29 ม.ค. 51 / 23:06
0 0
ฟ้าเป็นของโบท โกศเป็นของป๋า [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386810 58.9.150.203

#7# - 386812 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พระโกศกุดั่นใหญ่หรือพระลองกุดั่นใหญ่ และพระโกศกุดั่นน้อยหรือพระลองกุดั่นน้อย
พระโกศกุดั่นทั้งสององค์สร้างในรัชกาลที่ 1 เมื่อปีมะแม จุลศักราช 1161 (พ.ศ. 2342) สำหรับทรงพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี และเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ เมื่อทรงพระศพสมเด็จพระพี่นางหุ้มทองคำทั้งสององค์ และมีการเล่าขานกันว่าพระโกศองค์หนึ่งชำรุดไป สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์ทรงค้นได้มา แต่ตัวพระโกศ จึงทรงทำฝา และฐานใหม่ประกอบเข้า เรียกพระโกศองค์นี้ว่า "กุดั่นใหญ่" ฝีมือทำซึ่ง ปรากฏอยู่ที่กาบพระโกศนั้นงามอย่างยิ่ง สมกับที่มีตำนานว่าเป็นของทำในรัชกาลที่ 1 อีกองค์หนึ่งเรียกว่า "กุดั่นน้อย" องค์นี้ที่ว่าไม่ชำรุดสูญหาย แต่ดูทำนองลายในกาบ ไม่ค่อยเทียมทันเสมอกันกับพระโกศกุดั่นใหญ่ อันมีตำนานว่าทำพร้อมกัน พระโกศทั้งสององค์นี้เกียรติยศใช้ต่างกัน ทุกวันนี้ถือว่าพระโกศกุดั่นใหญ่เกียรติยศสูงกว่าพระโกศกุดั่นน้อย และพระโกศกุดั่นน้อยนี้ กรมหมื่นบำราบปรปักษ์ได้ทรงสร้างเติมขึ้นเมื่อในรัชกาลที่ ๕ อีกองค์หนึ่ง

29 ม.ค. 51 / 23:07
0 0
ฟ้าเป็นของโบท โกศเป็นของป๋า [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386812 58.9.150.203

#8# - 386814 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พระโกศมณฑปน้อย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติสร้างขึ้นทรงพระศพพระเจ้าลูกเธอที่ยังทรงพระเยาว์ ถ้าทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระโกศนี้หุ้มทองคำเฉพาะงาน

พระโกศมณฑปใหญ่
สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ ปีจุลศักราช 1225 (พ.ศ. 2406) ทรงโปรดฯ ให้กรมขุนราชสีหวิกรม เอาแบบมา แต่พระโกศมณฑปน้อย สำหรับทรงพระศพ กรมพระพิทักษ์เทเวศร์ ด้วยเหตุที่กรมพระพิทักษ์เทเวศร์พระรูปใหญ่โต พระศพลงลองพระโกศสามัญไม่ได้ ต้องทำลองสี่เหลี่ยมขึ้นโดยเฉพาะ พระโกศมณฑปใหญ่นี้ต่อมาสร้างขึ้นอีกองค์หนึ่ง แต่จะสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ทราบแน่ชัด
ปัจจุบันพระโกศมณฑป จะพระราชทานประกอบพระเกียรติยศให้กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระราชวงศ์ ที่เป็นสะใภ้หลวง และได้รับพระราชทานตราทุติยจุลจอมเกล้า และโกศมณฑป สำหรับประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานศาลฎีกาที่ถึงแก่อสัญกรรมขณะดำรงตำแหน่ง

29 ม.ค. 51 / 23:09
0 0
ฟ้าเป็นของโบท โกศเป็นของป๋า [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386814 58.9.150.203

#9# - 386820 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เมื่อสรงน้ำพระศพ และขั้นตอนอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานจักอัญเชิญพระบรมศพหรือพระศพที่ห่อด้วยผ้าขาวลงพระลองใน หรือพระโกศนั่นแหละขอรับ เมื่อจัดท่าทางเรียบร้อยแล้วก็จะนำเอา สำลี หมอน มาหนุนรองรอบๆ พระบรมศพหรือพระศพ เพื่อไม่ให้เอียงหรือเสียท่า ไม่ได้เอาไม้เสียบอย่างที่บอกเล่าๆ ต่อๆ กันมา อนึ่งตรงส่วนฐานของพระลองใน ขอเรียกอย่างนี้แล้วกันขอรับ จะได้ไม่สับสนกับพระลองนอก จะมีช่องให้พระบุพโพ (น้ำเลื่อดน้ำหนอง) ไหลออกจากพระลองใน โดยจะมีที่เก็บเรียกว่า ถ้ำพระบุพโพ ซึ่ง ก่อนจะมีการพระราชทานเพลิงศพที่พระเมรุ หรือพระเมรุมาศ (อันนี้ใช้เรียกต่างกันออกไปตามฐานันดรศักดิ์ ไว้ค่อยเล่าให้ฟังในตอนต่อไป) เจ้าพนักงานจะนำพระบุพโพ พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เปื้อนพระบุพโพไปทำการเผาก่อน เรียกว่า พระราชทานเพลิงพระบุพโพขอรับ อันต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนนั้นไม่มี การถวาย formalin ฉีดพระศพ เมื่อเก็บไว้นานๆ ย่อมมีการเสื่อมสลายเป็นธรรมดาขอรับ

จากภาพ การเตรียมสรงน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในรัชกาลที่8

29 ม.ค. 51 / 23:13
0 0
ฟ้าเป็นของโบท โกศเป็นของป๋า [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386820 58.9.150.203

#10# - 386827 [icon-addtodelete : 101 bytes]
#9# การเตรียมสรงน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในรัชกาลที่8 ไม่ใช่ พระราชินีในรัชการที่ 7 หรอครับ
29 ม.ค. 51 / 23:18
0 0
หยาดฝน
followup id 386827 203.118.74.209

#11# - 386828 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พระชฎา แผ่นทองคำจำหลักปิดพระพักตร์ และซองพระศรี ที่ใช้ประกอบการสรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

29 ม.ค. 51 / 23:20
0 0
ฟ้าเป็นของโบท โกศเป็นของป๋า [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386828 202.91.19.194

#12# - 386834 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อดีตที่มีคนเล่า เกี่ยวกับการจัดการพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ นั้น มีการถวายการผ่าตัดพระบรมศพก่อนเพื่อนำพระอวัยวะภายในออกก่อนที่จะมีการบรรจุเครื่องสุกำลงไปที่พระบรมศพ โดยใส่ขวดโหลออกมาเก็บไว้ และถวายพระเพลิงพร้อมกับพระบุพโพ

สำหรับการจัดวางพระศพหรือพระฐรมศพ ภายในพระลองทองนั้นไม่มีเหล็กแหลมที่เล่าลือกัน แต่เคยสังเกตศพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับโกศพระราชทานในวันพระราชทานเพลิงศพนั้น ดูเหมือนว่าศพจะถูกห่อหุ้มด้วยผ้าดิบแล้วผูกมัดปล่อยชายตอนบนเหมือนกับผูกมือให้อยู่ในท่าถวายบังคม

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณหอยทากชรา
http://www.siamensis.org/board/9090.html

คนเราเกิดมาทุกคนต้องตายครับ
29 ม.ค. 51 / 23:26
0 0
ฟ้าเป็นของโบท โกศเป็นของป๋า [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386834 202.91.19.194

#13# - 386843 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] กระทู้ความรู้แต๊ แต๊

ผมก็นึกมาตั้งนานว่า เอาเหล็กทิ่มจริงๆ ซะอีก

+1
29 ม.ค. 51 / 23:55
0 0
adof [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386843 58.64.101.172

#14# - 386846 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ความรู้เพิ่มเติม ^ ^

+1ไปเลยคับ

ปล.ทำไมเดี๋ยวโอ้ต เดี๋ยวโบท
30 ม.ค. 51 / 00:00
0 0
LiGhT [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386846 124.121.47.42

#15# - 386849 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ใครที่อ้วนๆหน่อย ก็ต้องเอาอวัยวะออก เฉือนไขมันออกไปหน่อย เพราะไม่งั้นเน่าแล้วจะเหม็นมาก

ตอนจับนั่งนี่ก็ต้องเฉือนเส้นเอ็นให้ขาด จะได้จับดัดได้ (ท่านั่งพนมมือเอาแขนลอดเข่ามาพนม) มีเสารูปตัว Y โผล่ขึ้นมา ยึดคางไว้ให้เชิด

ด้านล่างโกศ ก็ต้องต่อตะแกรง ต่อท่อ ให้น้ำเหลือง ซากเน่า (บุพโพ) ที่ละลายไหลลงไปรวมในถังด้านล่างพระที่นั่ง เรียกว่า ถังบุพโพ ถังบุพโพนี่ถ้าจัดการไม่ดี มีแมลงวันไปไข่ หรือกลิ่นออก จะทำให้การไปไหว้พระบรมศพเป็นเรื่องสุดสยองกับกลิ่นเน่าที่กระจายคละคลุ้ง

ตอนครบร้อยวัน ถึงหน้าแล้งที่จะเผาศพ มัมมี่ที่เน่าเสียจนยุบเละ แต่ผิวนอกดำแข็ง ก็จะถูก เปิดโกศ ออกมา ดึงออกมาทีละส่วน สัปเหร่อจะล้วงดึงหัว ดึงแขนขา ออกมาต้มในกระทะใบบัว แล้วรูดเอาเนื้อออกจากกระดูก ระหว่างต้มเนื้อเน่าเพื่อรูดกระดูก ก็จะใส่เครื่องหอมซัดลงไปครึ่งครึ่ง เพื่อกลบกลิ่นสยอง

เนื้อเน่าที่รูดออกมาอยู่ในกระทะต้มน้ำ จะถูกต้มรวมกับของเน่าในถังบุพโพที่รวบรวมได้ตอนตั้งศพ กวนไปเรื่อยๆ ต่อจนงวด คล้ายๆทุเรียนกวน เอาใส่หีบ แล้วปลงแยกที่วัดเทพฯ

ส่วนกระดูกที่รูดออกมาแล้ว เอากลับใส่โกศเล็ก เป็นพระบรมอัฐ เอาไปจัดการต่อที่สนามหลวง (เผาแต่กระดูกอย่างเดียว) ที่ต้องทำอย่างนี้เพราะสมัยก่อน การเผาศพทั้งตัวนั้น จะเผายาก เผลอๆ อาจจะเด้งขึ้นมาเป็นที่สยดสยองแบบเวลาชาวบ้านเผากันตามเชิงตะกอน นอกจากนั้น กลิ่นจากการเผาศพสด ยังนำมาซึ่งกลิ่นอันสยองขวัญ (เผากลางแจ้ง) แบบที่โกศไม้จันทน์ ก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก

มีใครอยากลองนั่งแบบนี้บ้างไม๊ครับ เอิ้กๆๆ
30 ม.ค. 51 / 00:03
0 0
meed [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386849 58.64.106.230

#17# - 386856 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://library.tu.ac.th/rarebook/rt0047.pdf

หนังสือหายาก จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
ลองโหลดไปอ่านดู

...

Title - เรื่องตำนานพระโกษฐ์แลหีบศพบันดาศักดิ์.
Author - นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา, 2406-2490.
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.
สมมตอมรพันธุ์, กรมพระ, 2403-2458.
Imprint - พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468.
Descr. - 27 หน้า.
Subjects - ทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์, พล.ต., หม่อม, 2444-2513.
โกศ.

30 ม.ค. 51 / 00:13
0 0
meed [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386856 58.64.106.230

#18# - 386876 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อ่านของพี่meed แล้วขออยู่ในโล่งธรรมดาดีกว่าไหมครับ ฮ่าๆ
30 ม.ค. 51 / 00:55
0 0
pongsuan [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386876 125.25.255.98

#19# - 386877 [icon-addtodelete : 101 bytes]
ทำไมไม่เห็นมีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ ครับ แล้ว ร.๘ ใช้โกศแบบไหนครับ
30 ม.ค. 51 / 00:56
0 0
อยากรู้อะ
followup id 386877 222.123.130.97

#20# - 386879 [icon-addtodelete : 101 bytes]
ใครได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงเช่น ปถมาภรณ์ช้างเผือก ปถมาภรณ์มงกุฏไทย ปถมจุลจอมเกล้า ฯลฯ จะได้รับโกศ ๘ เหลี่ยมครับ แม้แต่พระสงฆ์ ถ้าเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไปก็ได้รับพระราชทานโกศ ตามลำดับจนถึงสมเด็จและสมเด็จพระสังฆราช
30 ม.ค. 51 / 00:58
0 0
คงใช่มั๊ง
followup id 386879 222.123.130.97

#21# - 386880 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ร.8 มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
เป็นช่วงที่ ร.9 นิวัติพระนคร ถ้าผมจำไม่ผิด น่าจะปี 2494

ส่วนคนที่ไม่ได้ประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณี คือ รัชกาลที่ 7 ครับ เพราะท่าน สวรรคต เมืองนอก และจัดการอย่างเรียบง่ายครับ
30 ม.ค. 51 / 01:04
0 0
meed [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386880 58.64.106.230

#22# - 386923 [icon-addtodelete : 101 bytes]
น่าจะมีคำเตือนว่าอย่าเข้ามาอ่านขณะกำลังกินข้าว
โดยเฉพาะของคุณ meed
30 ม.ค. 51 / 10:18
0 0
KAOR
followup id 386923 222.123.186.57

#23# - 386929 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อ่านของพี่ meed แล้วนั่งเหวอไปเลยทีเดียว
ตอนพิมพ์นี่นึกภาพเองแล้วไม่สยองมั่งเหรอคะ
^ ^"
30 ม.ค. 51 / 10:42
0 0
CinDY_SanDY [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386929 58.10.102.72

#24# - 386936 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เห็นด้วยกับน้องใหม่

สยองโคตต กึ๋ยย มีการแล่เนื้อจากกระดูกด้วย
งี้ ตายแล้วเผาเลยง่ายสุดระ
30 ม.ค. 51 / 11:43
0 0
ฟ้าเป็นของโบท โกศเป็นของป๋า [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386936 58.9.143.136

#25# - 386953 [icon-addtodelete : 101 bytes]
เกิดจากโยนีและตายเป็นผีทั้งนั้น พุทธองค์บอก
30 ม.ค. 51 / 13:26
0 0
her
followup id 386953 161.200.255.162

#26# - 386976 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เอ้อ ลำบากลำบน นอนในโลงท่าทางจะง่ายกว่าเยอะ
30 ม.ค. 51 / 16:29
0 0
Zonker131 [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 386976 61.90.138.38

#27# - 387012 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พี่มีดขา หนูอ่านแล้ว มันเห็นภาพ...
30 ม.ค. 51 / 18:34
0 0
ฆ่าสาระและแบคทีเรีย [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 387012 117.47.119.99

#29# - 387030 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เอื้อกกก รูปข้างบน T T
30 ม.ค. 51 / 20:06
0 0
lZl CereBAS lZl 121 [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 387030 58.9.155.60

#30# - 387107 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] จขกท.ทําอย่างนี้เพื่ออะไรครับ? คุณเป็นคนนอกรึปล่าว?
คุณรักโรงเรียนรึปล่าว? คุณอยากให้บอร์ดโดนปิดหรอครับ?
คุณเป็นไรมากรึเปล่า? จุดประสงค์คุณคืออะไรกันเเน่? เอะอะก็ป๋า
ถ้าเป็นคนอยู่กรุณาตอบให้กระจ่างข้องใจอ่ะ
30 ม.ค. 51 / 21:37
0 0
sk [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 387107 125.25.236.228

#31# - 387228 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] #30 ผมไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วพี่เจ้าของกระทู้ต้องการอะไร แต่ในความคิดผม ผมคิดว่าพี่เค้าน่าจะเอาความรู้ที่หลายๆคนยังไม่รู้มาเผยแพร่ก็ได้นะครับ คิดไนแง่ + ส่วนเรื่องป๋า ขอNo comment ครับ
30 ม.ค. 51 / 23:45
0 0
pongsuan [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 387228 125.25.77.90

#32# - 387229 [icon-addtodelete : 101 bytes]
#30 เป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ คิดเองเออเอง แล้วก็ตัดสินเอง

ผมว่ากระทู้นี้ดีมีประโยชน์อ่านแล้วได้ความรู้มาก ๆ ยิ่งถ้าตามไปอ่าน link ที่อ้างถึงด้วยแล้วได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะ
30 ม.ค. 51 / 23:49
0 0
ผ่านมาขี้เกียจ login
followup id 387229 124.121.111.217

#33# - 387251 [icon-addtodelete : 101 bytes]
ความรู้หนะดี แต่เหน็บมากไปก็ไม่ดี
31 ม.ค. 51 / 01:34
0 0
kkk
followup id 387251 202.28.181.200 <= 10.7.79.122

#34# - 387320 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ถ้าผมไม่เขียนให้เห็นภาพ
แล้วจะเก็ทเหรอครับ เอิ้กๆ

ในตำราทางการ ก็ดัดจริตเขียนกันซะ กลัวไม่ดี ไม่งาม
จนอ่านแล้วนึกภาพไม่ออก

เอิ้กๆๆ
31 ม.ค. 51 / 11:36
0 0
meed [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 387320 58.64.123.38