[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" วันนี้ทำไมตอนกลางวันกับตอนเย็นคนไปห้องทะเบียนเยอะมากกกกกกก "
ตามหัวข้อ
02 ส.ค. 53 / 20:08
0 0
กายคอนเฟิม [icon smile : 92 bytes] (4170) : [ protect email from spamware ]
view 1679 : discuss 4 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 58.9.193.248

#1# - 631900 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เพราะมหิดลวิทยานุสรณ์กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนม.4ปีการศึกษา 2554 อยู่ในขณะนี้ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2553)

ใครไม่รู้ ถือว่าตกข่าวสำคัญ เด็กม.3 สวนกุหลาบควรไปสอบทุกคนนะ ถ้าคุณสมบัติตรงตามที่เขาต้องการ ส่วนสอบติดแล้วจะเอาหรือไม่ค่อยมาว่ากัน (สอบติดแล้วเอา หากดังแล้วมีคนมาสัมภาษณ์ ช่วยให้เครดิตว่าจบม.ต้นจากสวนกุหลาบด้วย หากสอบติดแล้วไม่เอา คุณคือสวนกุหลาบพันธุ์แท้)


ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ มีภารกิจในการพัฒนาต้นแบบและนำร่องเกี่ยวกับการสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นนำของโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดินเกิดตามศักยภาพของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก และธรรมชาติ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดังกล่าวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมหิดล วิทยานุสรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีข้อตกลงที่จะร่วมกันคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2553 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 240 คน และเป็นนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง จำนวน 288 คน

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2553
1.2 มีผลการเรียน ดังนี้
- 1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
- 1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
- 1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.6 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หรือห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
1.7 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียน ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

2. ระยะเวลาการสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2553

3. สิทธิในการเลือกโรงเรียน

3.1 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.ทุกคน สามารถสมัครรับการคัดเลือกเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้
3.2 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง และมีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถสมัครรับการคัดเลือกเป็นนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งนั้นได้อีกแห่งหนึ่ง นอกเหนือจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.3 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งเป็นดังนี้
โรงเรียน
จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โทร. 0 5317 4551 – 4

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โทร. 0 5524 5115

พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โทร. 0 3665 0260 – 1

ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โทร. 0 4287 7025

เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โทร. 0 4261 0480

มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โทร. 0 4468 1946 , 0 4468 0144
บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โทร. 0 2599 4461 – 4

ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โทร. 0 3848 5149

ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โทร. 0 3247 0295 , 0 3247 0293

เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โทร. 0 7539 9123

นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โทร. 0 7559 03642

ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โทร. 0 7473 6117

สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี

3.4 เมื่อศึกษาเขตพื้นที่บริการในข้อ 3.3 แล้ว นักเรียนสามารถเลือกสมัครรับการคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามประกาศนี้ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สามารถเลือกสมัครได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) สมัครเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพียงแห่งเดียว หรือ
(2) สมัครเป็นนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพียงแห่งเดียว หรือ
(3) สมัครเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในจังหวัดอื่น ๆ ให้เลือกสมัครเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งทำนองเดียวกับตัวอย่าง

4. สถานที่สอบถามข้อมูล

4.1 โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
4.3 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0 2849 7154 - 7 โทรสาร 0 2849 7153 e-mail : academic@mwit.ac.th หรือศึกษาข้อมูลที่ เว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th
4.4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง

5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

5.1 นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2553

5.2 ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่าครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

6. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร

6.1 ให้นักเรียนเปิดเว็บไชต์ http://www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา” ทำตามขั้นตอนที่แนะนำในเว็ปไซต์ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายไปด้วย เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชำระเงิน (ในใบแจ้งยอดชำระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)
6.2 ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดชำระเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชำระเงิน
6.3 ให้นักเรียนส่งใบสมัคร ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 และสำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือส่งโดยตรงมาที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 (พิจารณาจากการประทับตราของไปรษณีย์)
6.4 โรงเรียนจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ และหากผ่านการคัดเลือกทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน
6.5 นักเรียนที่สมัครสอบตามประกาศนี้ จะไม่สามารถสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) ได้

7. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก

7.1 นักเรียนที่สมัครตามข้อ 6 จะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฏ ในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ส่งไปให้ หรือที่พิมพ์จากระบบออนไลน์พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย

7.2 กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 -15.30 น. รายละเอียดดังนี้

เวลา
วิชาสอบ
ครอบคลุมเนื้อหา

09.00 -11.30 น.
วิชาคณิตศาสตร์
ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

13.00 -15.30 น.
วิชาวิทยาศาสตร์
ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

7.3 การตรวจข้อสอบของการสอบรอบแรกจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ การระบายคำตอบในกระดาษคำตอบต้องใช้ดินสอดำชนิด 2B หรือ BB เท่านั้น ยกเว้นการเขียนชื่อ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสนามสอบและวิชาที่สอบ บนหัวกระดาษคำตอบให้เขียนด้วยปากกา นักเรียนต้องเตรียม ปากกา ดินสอดำชนิด 2B หรือ BB และยางลบไปเอง

8. การประกาศผลการสอบรอบแรก
8.1 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โดยใช้คะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเป็นเกณฑ์ จำนวน 2,900 คน ดังรายละเอียดในตาราง

นักเรียนที่เลือกสมัครเข้าเรียน
จำนวน (คน)

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 500

2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 200

3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 200

4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 200

5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 200

6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 200

7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 200

8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 200

9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 200

10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 200

11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 200

12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 200

13. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 200

รวมจำนวนนักเรียนที่ประกาศรอบแรกทั้งสิ้น
2,900

8.2 กำหนดประกาศผลการสอบรอบแรกในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ สถานที่ต่อไปนี้
8.2.1 เว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ http://www.mwit.ac.th
8.2.2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง
8.2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัด

8.3 นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องไปเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่ง ตามที่แจ้งในประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

9. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง

9.1 นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกของโรงเรียนใด ให้สอบคัดเลือกรอบสอง ณ โรงเรียนนั้น แต่ถ้าหากสอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกทั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สามารถเลือกสถานที่สอบคัดเลือกรอบสองที่โรงเรียนมหิดล วิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยก็ได้

9.2 วัน เวลา และวิชาที่สอบ

เวลา
รายการ

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554

09.00 -12.20 น.
สอบวิชาคณิตศาสตร์ (เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา)

13.30 -16.30 น.
สอบวัดความถนัดทางการเรียน

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554

09.00 -12.20 น.
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา)

13.30 -16.30 น.
สอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยา

9.3 การสอบคัดเลือกรอบสอง นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลสามารถเข้าพักที่หอพักของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เป็นสนามสอบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ จะต้องติดต่อขอจองที่พักล่วงหน้าที่โรงเรียนดังกล่าว

10. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบคัดเลือกรอบสอง

นักเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนค่าเดินทางในการไปสอบคัดเลือกรอบสอง ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทำหนังสือรับรองว่านักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางในการเดินทางไปสอบ ส่งให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์พิจารณา ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2553

11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง จะประกาศในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สถานที่ต่อไปนี้ี้

11.1 เว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(องค์การมหาชน) http://www.mwit.ac.th
11.2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง
11.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัด

เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบสองเท่านั้น โดยไม่นำคะแนนในรอบแรกมารวมด้วย นักเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อ จะต้องเป็นนักเรียนที่มีผลคะแนนที(T-Score) ของการสอบวัดความถนัดทางการเรียนตั้งแต่ 50 ขึ้นไป และมีผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์รวมกันสูงสุดเรียงลำดับตามจำนวนที่แต่ละโรงเรียนรับได้ ดังนี้

โรงเรียน
จำนวนไม่เกิน (คน)

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 240

2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 24

3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 24

3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 24

4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 24

5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 24

6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 24

7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 24

8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 24

9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 24

10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 24

11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 24

12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 24

รวมทั้งสิ้น
528

นักเรียนที่ถือว่าสอบผ่านการคัดเลือกและสามารถมอบตัวเข้าเรียนได้ จะต้องมีผลการสอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ขั้นต่ำกำหนด สำหรับนักเรียนที่สอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาไม่ผ่าน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ว่าจะต้องผ่านการตรวจและการกลั่นกรองเพิ่มเติมจากจิตแพทย์ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้ โรงเรียนจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกและรายละเอียดให้ทราบเป็นรายบุคคล

12. การขอดูคะแนนการสอบคัดเลือกทั้งรอบแรกและรอบสอง

โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านเท่านั้นในการขอดูคะแนน โดยสามารถยื่นคำขอโดยตรงได้ที่
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภายใน 5 วันทำการหลังประกาศผลสอบ

13. การมอบตัว
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต้องไปมอบตัวเข้าเรียน โดยมีบิดา มารดา เป็นผู้ทำสัญญามอบตัว ตามวันและเวลาที่แต่ละโรงเรียนกำหนด เนื่องจากนักเรียนทุกคนต้องทำสัญญาการรับทุนการศึกษา และต้องพักในหอพักของโรงเรียน โรงเรียนจะยึดหลักให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เกิดผลเสียต่อตัวนักเรียนเอง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนั้น การรับมอบตัวจึงจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่านักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ ประกอบหลักฐานการศึกษาและหลักฐานภูมิลำเนาซึ่งโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ แต่ละโรงเรียนอาจจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศเพื่อทำความคุ้นเคยและเข้าใจระบบการเรียนการสอน หรืออาจจัดให้มีการทดสอบพื้นฐานวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

14. ค่าใช้จ่ายในการเรียน

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือเป็นนักเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่ อย่างใด นอกจากนั้น ยังจะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และค่าที่พักในหอพักของโรงเรียนอีกด้วย

หมายเหตุ : * ถ้าสมัครเข้าเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแล้วไม่สามารถสมัครเข้าเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

ที่มา http://apply.mwit.ac.th/
02 ส.ค. 53 / 23:11
0 0
รักสวนฯ [icon smile : 92 bytes] (5141) : n/a : n/a : n/a
followup id 631900 118.173.88.97

#2# - 631942 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ลุงคุ้น ใช้หัวบ้างสิคร้าบ ก๊อปมาทำไมเยอะแยะ ก๊อปแค่

"เพราะมหิดลวิทยานุสรณ์กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนม.4"

ก็พอแล้ว...
03 ส.ค. 53 / 17:46
0 0
คุ้นkuyFC [icon smile : 92 bytes] (4988) : [ protect email from spamware ]
followup id 631942 58.9.80.183

#3# - 632031 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] " ชอบยาวๆ ไม่ชอบสั้นๆ " คนอื่นมาอ่านดูทีเดียว เข้าใจ เห็นภาพชัดเจนทั้งหมดเลยว่า เป็นอย่างไร (หมายกำหนดการ) ถ้าเข้าเว็บดังกล่าว จะต้องคลิกอ่านเป็นช่วงๆ เสียเวลา อารมณ์สะดุดหมด
จะเห็นว่า สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ยากกว่าสอบเข้าเตรียมอุดมมาก เพราะต้องสอบ 2 รอบ เรียนฟรี ต้องอยู่กินที่นั่น โดยได้เงินค่าอาหาร/ค่าที่พักฟรีต่างหากอีกด้วย

ปล.ใช้หัว(คิด)มากเกินไป ก็ไม่ดีนะ ยิ่งใช้ปาก(พูด)มากเกินไปโดยเพ่งโทษคนอื่น ก็ยิ่งไม่ดี
" ควรดูกาย/ดูใจตนเองก่อนจะกระทำการใดๆว่ากระทำไปเพื่อสนองกิเลสตนเองหรือเปล่่า "
04 ส.ค. 53 / 10:14
0 0
รักสวนฯ [icon smile : 92 bytes] (5141) : n/a : n/a : n/a
followup id 632031 125.24.131.210

#4# - 632251 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ยาว ไม่อ่าน
05 ส.ค. 53 / 22:04
0 0
ศาสดา [icon smile : 92 bytes] (938) : [ protect email from spamware ]
followup id 632251 115.87.176.228