[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" กำหนดรับสมัคร ม1 ม 4 ปี 2554 "
http://www.dek-d.com/content/education/23431/มาแล้วกำหนดรับสมัคร-ม.1ม.4-ปี54-ของ-สพฐ..php
16 ม.ค. 54 / 23:39
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 3642 : discuss 10 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.122.4.226

#1# - 647319 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ถามนิดครับ ข้อ4 พวกจับสลาก ถ้าสมัครข้อนี้แล้ว จะมีสิทธิ์สมัครข้อ2หรือข้อ3ซ้อนมั้ยครับ แบบว่าดวงก็จะเสี่ยง สอบก็จะสอบด้วย ยังงงๆอยู่ครับ
17 ม.ค. 54 / 01:44
0 0
อีแอบหัวขาว [icon smile : 92 bytes] (3831) : n/a : n/a : n/a
followup id 647319 61.19.66.71

#2# - 647320 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ของสวนกุหลาบโกยเฉพาะ ครับ


http://www.sk.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1186&Itemid=2
17 ม.ค. 54 / 06:49
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 647320 110.168.20.236

#3# - 647322 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ขออนุญาตนำข้อมูลทั้งสองชุดมาลงให้เปรียบเทียบกันได้ เพราะจะมีแง่มุม ที่เป็นประโยชน็กับทุกคน หมายกำหนดการสอบนี้มีนัยยะ ลืกมาก ต้องอ่านควบคู่ไปกับคำให้สัมภาษณ็ของรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงศืกษาธิการ

เรือ่งนี้สำคัญกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้น ม1 -2 นักเรียนชั้น ม3 ที่จะเรียนต่อ ม 4 ที่โรงเรียน ทั้งโดยวิธืคะแนนถืงเกณฑ็ และโดย การสอบเข้าใหม่

นักเรียนม3 ที่จะไปสอบเข้าโรงเรียนอื่น ก็ต้องอ่าน นัยยะให้เข้าใจ

สำคัญกับผู้ปกครองมาก ศิษย็เก่าจะประเมินอนาคตบองโรงเรียนได้

ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนครับ โรงเรียนนี้จะมีคุณภาพโดดเด่น ต่อไป
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปฏิทินการรับนักเรียนใหม่ (ม.1 และม.4) ปีการศึกษา 2554
--------------------------------------------------------------------------------เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจึงกำหนดวันและเวลาการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2554 ดังนี้

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
1. นักเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการ GATE Program (ม.1)
รับสมัคร วันที่ 12 - 16 ก.พ. 54
สอบคัดเลือก วันที่ 26 ก.พ. 54
ประกาศผล วันที่ 2 มี.ค. 54
รายงานตัว วันที่ 4 มี.ค. 54
มอบตัว วันที่ 2 เม.ย. 54

--------------------------------------------------------------------------------

2. ความสามารถพิเศษ (ดนตรี, กีฬา) (ม.1)
รับสมัคร วันที่ 12 - 13 มี.ค. 54
สอบคัดเลือก วันที่ 14 มี.ค. 54
ประกาศผล วันที่ 15 มี.ค. 54
รายงานตัว วันที่ 15 มี.ค. 54
มอบตัว วันที่ 2 เม.ย. 54

--------------------------------------------------------------------------------

3. ในเขตพื้นที่บริการ (ม.1)
รับสมัคร วันที่ 12 - 16 มี.ค. 54
สอบคัดเลือก วันที่ 19 มี.ค. 54
ประกาศผล วันที่ 22 มี.ค. 54
รายงานตัว วันที่ 22 มี.ค. 54
มอบตัว วันที่ 2 เม.ย. 54

--------------------------------------------------------------------------------

4. สอบคัดเลือกทั่วไป (ม.1)
รับสมัคร วันที่ 12 - 16 มี.ค. 54
สอบคัดเลือก วันที่ 19 มี.ค. 54
ประกาศผล วันที่ 22 มี.ค. 54
รายงานตัว วันที่ 22 มี.ค. 54
มอบตัว วันที่ 2 เม.ย. 54

--------------------------------------------------------------------------------

5. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4)
รับสมัคร วันที่ 12 - 16 ก.พ. 54
สอบคัดเลือก วันที่ 27 ก.พ. 54
ประกาศผล วันที่ 2 มี.ค. 54
รายงานตัว วันที่ 4 มี.ค. 54
มอบตัว วันที่ 3 เม.ย. 54

--------------------------------------------------------------------------------

6. ห้องเรียนฝรั่งเศษ (ม.4)
รับสมัคร วันที่ 12 - 16 มี.ค. 54
สอบคัดเลือก วันที่ 20 มี.ค. 54
ประกาศผล วันที่ 23 มี.ค. 54
รายงานตัว วันที่ 27 มี.ค. 54
มอบตัว วันที่ 3 เม.ย. 54

--------------------------------------------------------------------------------

6. ห้องเรียนจีน (ม.4)
รับสมัคร วันที่ 12 - 16 มี.ค. 54
สอบคัดเลือก วันที่ 20 มี.ค. 54
ประกาศผล วันที่ 23 มี.ค. 54
รายงานตัว วันที่ 27 มี.ค. 54
มอบตัว วันที่ 3 เม.ย. 54

--------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ ***
- ปีการศึกษานี้ไม่รับนักเรียน ม.4 ในแผนการเรียนคณิตศาสตร์ -อังกฤษ เนื่องจากรับนักเรียน ม.3 เดิม
- รายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียนจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ต่อไป
17 ม.ค. 54 / 07:28
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 647322 110.168.20.236

#4# - 647323 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อันนี้เป็นประกาศของ สพฐ เราจะเห็นภาพรวมการรับนักเรียนของโรงเรียนรัฐบาล ทั้งประเทศ จะได้วางแผนได้ ครับ ห่วงน้องที่คะแนนไม่ถืง ต้องสอบเข้า ม4 ใหม่นะครับกำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปี 2554 ของ สพฐ.

1. ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ(ถ้ามี)
รับสมัคร 12-13 มี.ค.
คัดเลือก 14 มี.ค.
ประกาศผลและรายงานตัว 15 มี.ค.
มอบตัว 2 เม.ย.

2. ประเภทนักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนทดสอบความพร้อมพื้นฐานฯ
รับสมัคร 12-16 มี.ค.
สอบคัดเลือก 19 มี.ค.
ประกาศผลและรายงานตัว 22 มี.ค.
มอบตัว 2 เม.ย.

3. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการประเภทสอบคัดเลือก (ถ้ามี)
รับสมัคร 12-16 มี.ค.
สอบ 19 มี.ค.
ประกาศผลและรายงานตัว 22 มี.ค.
มอบตัว 2 เม.ย.

4.ประเภทจับสลาก
รับสมัคร 12-16 มี.ค.
จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว 27 มี.ค.
มอบตัว 2 เม.ย.


5.ส่วนนักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการ สพป.และ สพม.จัดหาที่เรียนให้
รับสมัคร 3-4 เม.ย.
ประกาศผล 7 เม.ย.
รายงานตัว 8 เม.ย.
ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนอีกครั้ง 16 พ.ค.


กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปี 2554 ของ สพฐ.

1.ระดับ ชั้น ม.4 โรงเรียนที่เปิดทั้งระดับม.ต้น และ ม.ปลาย

1.1 ประเภทรับนักเรียนที่จบชั้นม.3 เดิม
การรับสมัคร และประกาศผลให้เป็นไปตามกำหนดการของโรงเรียน
รายงานตัว 27 มี.ค.
มอบตัว 3 เม.ย.

1.2 ประเภทนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมโดยสอบคัดเลือก
รับสมัคร 12-16 มี.ค.
สอบคัดเลือก 20 มี.ค.(โดยใช้แบบทดสอบความสามารถพิเศษทางวิชาการของโรงเรียน)
ประกาศผล 23 มี.ค.
รายงานตัว 27 มี.ค.
มอบตัว 3 เม.ย.

1.3 ประเภทใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย (GPAX) หรือ ใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร 23-27 มี.ค.
ประกาศผลและรายงานตัว 29 มี.ค.
มอบตัว 3 เม.ย.

2.โรงเรียนที่เปิดเฉพาะระดับ ม.ปลาย

2.1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับสมัคร 12-13 มี.ค.
คัดเลือก 14 มี.ค.
ประกาศผลและรายงานตัว 15 มี.ค.
มอบตัว 3 เม.ย

2.2 ประเภทสอบคัดเลือก
รับสมัคร 12-16 มี.ค.
สอบคัดเลือก 20 มี.ค.
ประกาศผลและรายงานตัว 23 มี.ค.
มอบตัว 3 เม.ย.

น้องๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เช่น โรงเรียนไหนบ้างที่อยู่ในสังกัด สพฐ. หรือโรงเรียนที่เราใฝ่ฝันจะเข้านั้น อยู่ในสังกัดหรือเปล่า ลองเข้าไปดูที่ http://www.obec.go.th/ หรือ โทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่ 0-2288-5512 นะคะ


อ่านต่อ : http://www.dek-d.com/content/education/23431/มาแล้วกำหนดรับสมัคร-ม.1ม.4-ปี54-ของ-สพฐ..php#ixzz1BFRDvIBt
17 ม.ค. 54 / 07:37
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 647323 110.168.20.236

#5# - 647367 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ปีนี้สวนกุหลาบรับ นักเรียนม.4 จากร.ร.อื่นรึป่าวครับ

ที่ไม่ใช่โครงการพิเศษ ผมตั้งใจที่จะเข้าสวนม.4ห้องเรียนพิเศษปีที่แล้ว

แต่เสียดายที่มันสอบพร้อมกับร.ร.เดิม น่าเสียดายจังครับ T.T
17 ม.ค. 54 / 22:09
0 0
umbella [icon smile : 92 bytes] (6955) : n/a : n/a : n/a
followup id 647367 124.120.159.79

#6# - 647379 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] .ในกรณีของ โรงเรียนสวนกุหลาบ ผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการต้องสอบคัดเลือกเข้า ตามประกาศ ติดตามจากเวบโรงเรียนทุกวัน

ตามประกาศ สวนกุหลาบรับ ม4 ห้องเรียนพิเศษวืทยาศาสตร็ ศิลปจีน ศิลปฝรั่งเศษ ติดตามรายละเอียด จำนวนรับ และอื่นๆทางเวบโรงเรียน เข่นกัน กระทู้นี้ทำหน้าที่เพียงแจ้งข่าวสารทั่วไป ยืดประกาศโรงเรียนเป็นหลักครับ โขคดันะน้อง

กระทรวงศืกษา แถลงนโยบายที่อาจล่งผลต่อหลายคน คือ

ต้องการให้ 60 เปอร็เซนต็ของผู้จบ ม3 เข้าเรียนต่อสายอาขีวะ เนื่องจากประเทศขาดแรงงานระดับนี้มาก และผู้ที่เรียนสายสามัญที่เรียนต่อในมหาวิทยาลัย ว่างงานกันมาก

สถิติเมื่อ 2 ปีก่อน นักเรียนที่จบ ม3 ปีละ 7500000 คน เรียนต่อสายสามัญราว 450000 คน อาขีวะราว 300000 คน ซื่งสายอาชีวะเมื่อจบแล้วก็ไปเข้ามหาวิทยาลัยด่อ

วิธีการของกระทรวงคือ จัดสอบเข้า ม4 ครั้งเดียว- โรงเรียน สพฐ แต่จะเปิดรับ สายอาชีวะ 3 รอบ

พี่ให้ความเห็นเฉพาะในส่วนของน้องๆ คือ

1 เมื่อเข้ามาเรียนแล้ว ช่วง ม1-3 ขอให้เรียนเต้มที่ เพื่อจะมีคะแนนถืงได้เรียนต่อ มปลาย

2เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลเปิดรับรอบเดียว คนที่พลาดสอบเข้า ม4 ต้องไปเข้าโรงเรียนเอกชน ซื่งแพงมาก เป็นแสน และจะแออัดมากในปีนี้ โรงเรียนเอกชนจะรวยมาก

ในกรณีที่พลาด ขอให้เลือกโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ มีสถิติเข้ามหาวิทยาลัยได้มาก ดูได้จากสถิติ สกอ อย่าเน้นดัง

การสอบเข้าม1 ปีนี้จะเข้มข้นมากกว่าเดิม เพราะนโยบายจำกัดนักเรียนต่อห้อง

ผู้ที่จะไปสอบเข้าโรงเรียนอื่น ขอให้ประเมินตนเองให้ดี ควรมีโรงเรียนสำรองไว้ด้วย เราไม่มีสถิติของผู้พลาดหวัง เกือบ 20000 คน ว่าเขาไปเรียนต่อ ม4 กันที่ไหน

ศืกษากำหนดการสอบให้ดี มีโอกาสอยู่ในนั้น
18 ม.ค. 54 / 04:54
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 647379 110.168.45.196

#7# - 647416 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] จี้ ร.ร.ดังส่งแผนรับ นร.ก่อน 12 มี.ค.นี้ - จัดที่นั่งเด็กพลาดหวังเน้นใกล้บ้าน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 มกราคม 2554 19:16 น.


นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.


“ชินภัทร” ขีดเส้น โรงเรียนอัตราแข่งขันสูง เขตพื้นที่ เร่งจัดทำแผนรับนักเรียน ขอขยายห้องเรียน จัดสรรที่นั่งเด็กพื้นที่บริการ ก่อนรับสมัคร 12 มี.ค.นี้ พร้อมเดินหน้าพีอาร์จัดงานตลาดนัดเรียนต่อ ม.1 ม.4 - เปิดบ้านโรงเรียนดัง ยันเตรียมจัดสรรที่นั่งเด็กพลาดหวังตามอันดับสำรอง เน้นใกล้บ้าน

วันนี้ (18 ม.ค.) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า มีการหารือเตรียมพร้อมการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้เตรียมแผนไว้ 3 แผน คือ 1.ด้านปริมาณ ได้มอบให้โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง 369 แห่ง จัดทำข้อมูลเชิงประมาณจำนวนการรับ แผนขอขยายนักเรียนต่อห้องเป็น 50 คน ตลอดจนเขตพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มต้องเฝ้าระวัง จะต้องทำแผนเพื่อดูจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ การจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนได้มีที่เรียน ให้เสร็จก่อนการประกาศรับนักเรียน 12 มี.ค.นี้ 2. เตรียมแผนประชาสัมพันธ์โดยช่วงเดือน ก.พ.จะมีกิจกรรม อาทิ ตลาดนัดเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 25-27ก.พ.ส่วนในวันที่ 5-6 มี.ค.จะจัดกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียน หรือ Open House

นายชินภัทร กล่าวด้วยว่า 3.เตรียมแผนแก้ไขสถานการณ์เมื่อถึงเวลาประกาศผล โดย สพฐ.จะพยายามดำเนินการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่พลาดหวังโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุด ซึ่งในการจัดสรรที่เรียนนั้นจะยึดจากอันดับโรงเรียน 2-3-4 ที่นักเรียนเลือกไว้ตอนสมัครเรียนโดยการจัดสรรจะยึดตามเขตพื้นที่บริการใกล้บ้านของนักเรียนเป็นหลัก
18 ม.ค. 54 / 21:39
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 647416 110.168.40.231

#8# - 647518 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสวนกุหลาบ - ความเป็นเลิศฯ (GATE) รุ่น 134

ผมได้รวบรวมเอาไว้เป็นข้อมูล เกี่ยวกับการสอบเข้าม.1 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ปี 2553 สำหรับผปค.ที่คิดจะให้ลูก/หลานมาสอบเข้า ม.1 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ (GATE Program) ของสวนกุหลาบวิทยาลัย

จำนวนที่ประกาศรับ 144 คน
จำนวนที่รับจริง 161 คน (ห้องละ 40 x 4 ห้อง มีอยู่ห้องหนึ่งมี 41 คน)
จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ 1,180 คน

***** ข้อมูลไม่เป็นทางการ *******
มีนักเรียนที่สอบได้แล้วสละสิทธิ์ 24 คน
เรียกสำรองนักเรียนที่สอบได้คะแนนถัดมา 13 คน
รับจากนักเรียนที่สอบได้รอบปกติที่ได้คะแนนสูงอีก 28 คน
*****************************

วิชาที่สอบ 4 วิชา คะแนนเต็ม 150 คะแนน
คณิตศาสตร์ 50 ข้อ 50 คะแนน
วิทยาศาสตร์ 50 ข้อ 50 คะแนน
ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ 25 คะแนน
ภาษาไทย 40 ข้อ 25 คะแนน

คะแนนสูงสุด
คะแนนรวม 129.50 คะแนน
คณิตศาสตร์ 48 คะแนน
วิทยาศาสตร์ 46 คะแนน
ภาษาอังกฤษ 21.875 คะแนน
ภาษาไทย 21.875 คะแนน

คะแนนต่ำสุด ที่สอบได้
อันดับที่ 144 ได้ 94.50 คะแนน
อันดับที่ 157 ได้ 93.00 คะแนน
การเรียนในห้อง GATE แตกต่างจากห้องเรียนปกติในวิชาคณิต วิทย์ และอังกฤษ วิชาอื่นนอกเหนือจากนี้จะเรียนเหมือนห้องเรียนปกติ

วิทย์ ม.1 เรียน ชีวะ เคมี ดาราศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุมของม.ต้น หลักสูตรปกติ ม.2 เรียน ชีวะ เนื้อหาประมาณ ม.4 ของหลักสูตรปกติ ส่วนฟิสิกส์ เนื้อหาเท่ากับม.ต้น
ม.3 เรียน เคมี ฟิสิกส์ โลกทั้งระบบ เนื้อหาประมาณ ม.4 ของหลักสูตรปกติ

สำหรับคณิต เนื้อหาส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรอบของแต่ละระดับชั้น มีเกินระดับชั้นบ้าง และเสริมโจทย์ที่ซับซ้อนยากขึ้นกว่าปกติ

วิชาอังกฤษ หลักสูตรเก่าจะเรียนกับอ.ชาวต่างชาติ 4คาบ/สัปดหาห์ อาจารย์ไทย 2 คาบ/สัปดาห์ แต่หลักสูตรใหม่เรียน กับอ.ชาวต่างชาติ กับอาจารย์ไทย เท่ากัน 3 คาบ/สัปดาห์ วิชาภาษาอังกฤษที่เรียนกับอ.ชาวต่างชาติ ก็จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน แยกเรียนเป็น 2 ห้อง

ปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มหลักสูตรใหม่สู่ความเป็นสากล โดยสอนคณิต และวิทย์ด้วยสื่อภาษาอังกฤษ ซึ่งตามแผนแล้วอาจารย์จะต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ แต่ว่าผู้สอนยังไม่พร้อม จึงมีเพียงหนังสือและแบบฝึกหัดเป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็ยังมีเอกสารภาษาไทยเสริมให้ด้วย

การคิดคะแนนตัดเกรด วิชาคณิต วิทย์ อังกฤษ จะสอบแยกกับหลักสูตรปกติ ข้อสอบคนละชุดกันกับหลักสูตรปกติ ตัดเกรดกันเองในกลุ่ม GATE program ส่วนวิชาอื่น ๆ นอกจากคณิต วิทย์ อังกฤษ ก็จะตัดเกรดรวมกับนักเรียนหลักสูตรปกติ

เรื่องอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ม.1 ยังคงเรียนอาคารเดียวกับ หลักสูตรปกติ ยกเว้นวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะต้องย้ายไปเรียนในห้องวิทยาศาสตร์ สำหรับ GATE ม.2 - ม.4 ปีนี้ได้ห้องเรียนใหม่เป็นห้องเรียนมัลติมีเดีย เป็นห้องเรียนประจำ มีอุปกรณ์การเรียน การสอนทันสมัยติดตั้งให้ทุกห้องเห็นด้วยว่าดูเป็นการเรียนที่เข้มข้นจริงๆ เอาเนื้อหา ม ปลาย ลงมา ม ต้น ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ ซึ่งถูกแบ่งไปเป็น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

แล้วยังสอน คณิต วิทย์ ด้วยภาษาอังกฤษอีก โอ้ เก่งมากๆเลยค่ะ
เอาข้อนูลที่ผู้ชำนาญด้านการศืกษา พูดถืง GATE PROGRAM เมื่อปีที่แล้ว มาให้อ่านกัน ครับ สำหรับผู้ปกครองที่ลนใจ ขอบคุณ momypedia
20 ม.ค. 54 / 09:07
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 647518 110.168.38.158

#9# - 647975 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ประกาศรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ล่าสุด ครับประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ GATE Program และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted and Talented Education Program : GATF Program) ความเป็นเลิศทางวิชาการ (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 จากมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในคราวประชุมเรื่องการรับนักเรียน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้

การรับนักเรียนม.1 โครงการ GATF Program คลิกที่นี่


การรับนักเรียนม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

ตารางสรุปการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 คลิกที่นี่

หมายเหตุ***

- การรับสมัครนักเรียนในปีนี้ โรงเรียนกำหนดให้แสดงความจำนงผ่านทางเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดของผู้สมัคร แล้วพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ มาสมัครตามวันและเวลาที่กำหนดในเอกสาร เปิดให้แสดงความจำนงทางเว็บไซต์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
- การรับสมัครประเภททั่วไป พื้นที่บริการ ความสามารถพิเศษ จะประกาศทางเว็บไซต์โรงเรียนต่อไป


www.sk.ac.th
27 ม.ค. 54 / 19:06
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 647975 124.121.30.38

#10# - 647976 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://www.sk.ac.th/
27 ม.ค. 54 / 19:08
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 647976 124.121.30.38