[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" ประวัติ ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ - ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย "
ประวัติ ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
วัน เดือน ปีเกิด: 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ณ จังหวัดราชบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 406/1 หมู่ 3 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72140 โทร 0-3558-1514
E-mail : director_boss@hotmail.com
Website : http://directorcherdsak.wordpress.com
---ประวัติการศึกษา ---
ปี 2553 ดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2540 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2531 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี 2519 คุรุศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) วิทยาลัยครูเทพสตรี
ปี 2517 ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (เคมี) วิทยาลัยครูนครปฐม
ปี 2515 ประกาศนียบัตรการศึกษา วิทยาลัยครูนครปฐม
ปี 2513 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีคุณปถัมภ์)
---ประวัติครอบครัว ---
ชื่อคู่สมรส : นางนงลักษณ์ ศุภโสภณตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
บุตร-ธิดา จำนวน 3 คน ได้แก่
1.นายศาสวัชร์ ศุภโสภณ
2.นางสาวสุทธิดา ศุภโสภณ
3.นางสาวปิยกมล ศุภโสภณ
---เส้นทางชีวิตราชการ---
12 มิถุนายน 2521 อาจารย์ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
1 ตุลาคม 2526 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
1 ตุลาคม 2533 ครูใหญ่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
1 ธันวาคม 2536 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
1 ตุลาคม 2538 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
1 ตุลาคม 2540 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
25 ตุลาคม 2544 ผู้อำนวยการ โรงเรียนสงวนหญิง
17 พฤศจิกายน 2551 ผู้อำนวยการ โรงเรียนนนทรีวิทยา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ม.ว.ม. เมื่อวันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
อันดับ ค.ศ. 4 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2545
อันดับ ค.ศ. 5 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
---ผลงานคุณ ความดี เป็นที่ประจักษ์ ---
ปี 2536
ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี

ปี 2536
ได้รับโล่ผู้ควบคุมนักกรีฑาหญิงดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี


ปี2540
ได้รับโล่ผู้บริหารดีเด่นของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใส 6

ปี2540
ได้รับโล่ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น คุรุสภา อำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี

ปี2540
ได้รับโล่ผู้สนับสนุน จริยศึกษาดีเด่น จากพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี

ปี2541
ได้รับเสื้อสามารถผู้ให้การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของสมาคมฟุตบอล จังหวัดสุพรรณบุรี

ปี2541
ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2541 จากนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปี2542
ได้รับโล่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยม ศึกษาแห่งประเทศไทย

ปี2542
ได้รับโล่นักบริหารดีเด่นของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ปี2542
ได้รับโล่ผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี

ปี2542
ได้รับเสื้อสามารถผู้ให้การสนับสนุนกีฬาดีเด่นของกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี2542
ได้รับโล่ผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เขตการศึกษา 5

ปี2542
ได้รับโล่สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้านจริยธรรมศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ

ปี2543
ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารดีเด่นระดับมัธยมศึกษาคุรุสภาอ.ดอนเจดีย์

ปี2543
ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ จังหวัดสุพรรณบุรี”

ปี2543
ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น

ปี2545
ได้รับโล่นิสิตเก่าดีเด่น ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี2545
ได้รับเสื้อเบลเซอร์กรมพลศึกษาและเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนกีฬา กรมพลศึกษา

ปี2548
นักบริหารวิชาการดีเด่นเหรียญทอง โครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ปี2548
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ตามประกาศคุรุสภา

ปี2550
ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ดำเนินการโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษาและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแก่นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 4

ปี2551
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัด ในการประชุมสัมมนาหลังการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจในสถานศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2

ปี2551
รับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องพิธีสมโภช 180 ปีพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ปี2552
ได้รับรางวัลผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม ของ สพท.กทม.เขต 1

ปี2553
ได้รับรางวัล Best Practice โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ

ปี2553
ได้รับเชิญจากศูนย์ฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 2010 International Forum Distinguished Secondary School ระหว่าง 9 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม


ปี2553
ได้รับเลือกนำเสนองานวิจัยในงาน The 1 Srinakharinwirot University International Conference Educational Reform Towards Internationalization จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี 2554
ได้รับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

ปี2554
ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.)

ปี2554
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)

ปี2554
รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 จากสภากาชาดไทย
16 พ.ย. 54 / 19:10
0 0
crookshank [icon smile : 92 bytes] (7409) : n/a : n/a : n/a
view 2592 : discuss 11 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 183.89.161.171

#1# - 669158 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สรุปว่าเป็นเด็กชาติไทย??

นึกถึง ณรงค์ รักแดกก ขึ้นมาอย่างตะหงิดๆ 55
16 พ.ย. 54 / 20:00
1 0
i3oi3 [icon smile : 92 bytes] (13) : [ protect email from spamware ]
followup id 669158 125.27.195.229

#2# - 669166 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] กูว่าแล้วไม่มีผิด 555+
ถ้าไม่มีเส้นใหญ่
ไม่มีทางกระโดดข้ามขั้นมาได้ถึงเพียงนี้จริงๆ ด้วย
16 พ.ย. 54 / 21:41
0 0
Kai@OSK118 [icon smile : 92 bytes] (184) : n/a : n/a : n/a
followup id 669166 14.207.223.217

#3# - 669172 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เส้นใหญ่ๆเนี่ยดีเลย พอมาอยู่แล้วจะได้ดันให้สวนได้นู่นได้นี่ เกินหน้าเกินตาชาวบ้าน
แล้วยิ่ง ร.ร. ดีขึ้นมากเท่าไหร่ ก็ถือเป็นผลงานของ ผอ.ด้วย
มาได้ถูกคนมาก ดีแล้วครับ
16 พ.ย. 54 / 22:17
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 669172 124.120.172.167

#4# - 669173 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แต่ณรงค์ รักแดกก เส้นใหญ่คนเก่าของชาติไทย

นี่แดกกจริงๆเลยนะครับ
16 พ.ย. 54 / 22:59
1 0
i3oi3 [icon smile : 92 bytes] (13) : [ protect email from spamware ]
followup id 669173 125.27.195.229

#5# - 669174 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เท่าที่อยู่สวนปี 42 - 48 ผอ.สมพงศ์ ดีสุด
รักแดกนี่xxxสุด

ปล ว่าแต่หมอบ็อบทำงานที่ไหนเหรอ
17 พ.ย. 54 / 00:01
1 0
MED navy [icon smile : 92 bytes] (446) : n/a : n/a : n/a
followup id 669174 110.77.140.82

#6# - 669175 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ดีนะประวัติการสอนไม่ได้มาจากแถวบ้านผม ไม่งั้นได้กลายเป็นเด็กชาติลาวกันมั่งล่ะ
ดูจากประวัติอาจารย์แกแล้ว ก็น่าจะไม่ธรรมดาครับ จะเด็กชาติไหนก็น่าจะเป็นคนที่ดี ฝากความหวังได้คนนึงครับ
17 พ.ย. 54 / 06:49
0 0
อีแอบหัวขาว [icon smile : 92 bytes] (3831) : n/a : n/a : n/a
followup id 669175 113.53.158.2

#7# - 669179 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ใช่ครับ ขอให้สู้ๆเพื่อสวนฯครับ
17 พ.ย. 54 / 09:29
0 0
กึ้น@SK131 TheZonker [icon smile : 92 bytes] (1639) : n/a : n/a : n/a
followup id 669179 61.47.30.22 <= 192.168.114.240

#8# - 669185 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] คิดในแง่ดีไว้ ท่านจะเส้นมายังไงไม่รู้ ถ้าท่านมีความรู้ความสามารถแล้วทำงานเต็มที่ มีวิสัยทัศน์ พาสวนฯเรากลับมายิ่งใหญ่ได้ ก็เป็นเรื่องดีครับ

ส่วนณรงค์ รักแดกซ์ นี่เฮี่ยสุดๆจริงๆครับ ตั้งแต่มีผอ.มา
17 พ.ย. 54 / 19:22
1 0
lZl CereBAS lZl 121 [icon smile : 92 bytes] (1607) : n/a : n/a : n/a
followup id 669185 203.211.86.158

#9# - 669187 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] หลังๆใครมา รร เรา ก็กะมาเอาชื่อก่อนเกษียณทุกราย
18 พ.ย. 54 / 00:17
0 0
babymine121 [icon smile : 92 bytes] (45) : n/a : n/a : n/a
followup id 669187 110.168.106.99

#10# - 669192 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เรียนสวนมาชอบ ผอ 2 คน

ผอ ธานี กับ ผอ ศิริ

ผอ ธานีนี่แก่สร้างชื่อไว้มากกับการออกมาไม่เห็นด้วยกับนโยบายรับเด็กในพื้นที่ และเท่าที่จำได้ แกเป็นหนึ่งคนที่หลายๆคนในสวนฯรัก

ส่วนผอ ศิรินี่ ชอบลูกบู๊ของแ่กครับ แกเป็นคนลุยๆ และพัฒนาด้านกีฬาของสวนฯได้อย่างเป็นรูปธรรม ติดอย่างเดียว ที่ป่านนี้ผมยังไม่รู้คือ ยางในสนามบอลหายไปไหนนนนน
18 พ.ย. 54 / 10:49
0 0
will@OSK [icon smile : 92 bytes] (9) : [ protect email from spamware ] : [ protect msn from spamware ]
followup id 669192 203.144.211.51

#11# - 669193 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ถ้าจำกันได้ ตอน ผอ.ธานี เด้งก็เพราะน้องท่านสั้น ๆ คราวนี้ก็มาเส้นมาจากท่านสั้น ๆ อีก แมร่งถ้ามาเพื่อแดกนะขอให้ลูกหลานแมร่งไม่เจริญ
เมื่อไหร่ เราจะได้ ผอ. เก่ง ๆ เหมือน ผอ.ธานีอีกนะ จำได้ว่าท่านมาตอนอยู่ ม.2 เย็นวันหนึ่งขณะเล่นเกม winning ที่ร้าน รอนนี่ที่ดิโอลด์สยาม ท่านเดินเข้ามาตบบ่าแล้วถามว่า "สนุกไหมลูก อย่ากลับบ้านดึกนะ" และ เท่าที่จำได้ท่านเดินดูรอบโรงเรียนทุกเย็น ยุคนั้นเด็กสวนได้โอลิมปิก 7 คน เฮ้ออออออ
18 พ.ย. 54 / 15:01
0 0
OAT SK119 [icon smile : 92 bytes] (6857) : [ protect email from spamware ]
followup id 669193 61.19.238.243