[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" ยกเลิกความร่วมมือโครงการนิสิตฝืกสอนดีมั้ย "
โรงเรียนสวนกุหลาบให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรับนิสิตมาฝืกสอนเพิ่มประสบการณ็มายาวนาน

เราน่าจะประเมินกันเสียทีว่า ควรมีโครงการความร่วมมือนี้ต่อไปหรือไม่ ถ้ามีอำนาจจะทำได้

ใครได้อะไรจากโครงการนี้

นิสิตฝืกสอนมีที่ฝืกสอน เป็นส่วนหนื่งของ requirement ในการจบการศืกษา เหมือนๆกับที่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีโครงการสหกิจศืกษาไปฝืกงาน

มหาวิทยาลัย อาจารย็ที่รับผิดชอบทำหน้าที่ประสานงาน จัดหาที่ฝืกงานให้เพียงพอ ให้คะแนนเสร็จก็จบเรื่องกันไป

ประสบการณ็ของคนรุ่นผม และหลายๆรุ่น คือ เราเสียเวลาไปหนื่งเทอมในช่วงฝืกสอน ต้องมาไล่กวดเอาในเทอมที่เหลือ เพื่อนของผมส่วนหนื่งกวดไม่ทัน พังไป ออกตอน ม3 เพราะโครงการนี้แหละ เพราะการฝืกสอนทำกันในช่วง ม1 ซื่งต้องเริ่มวิชาใหม่ๆ เนื้อหาใหม่จำนวนมาก ซื่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด

การขาดประสบการณ็ ความมั่นใจ การลงลืกมีไม่เพียงพอ นักเรียนสามร้อยคน ยุคนั้น ก็คอยลุ้นเอาใจช่วยอาจารย็ 10 คน กันแทบทุกชั่วโมงแหละ

เมื่อโรงเรียนมีครูพอ นักเรียนมีเรียนพิเศษ และเราอยู่ในยุคการแข่งขันสูง ต้องการครูที่มีประสบการณ็ และเก่ง โครงการนี้ควรได้รับการ review นิสิตได้คะแนนในวิชาของตน แตทำให้นักเรียนจำนวนมากกว่ามาก เสียหายก็ควรยกเลิกโครงการ

สวนกุหลาบ เตรียมอุดม มหิดล ไม่ไช่สถานที่ที่เหมาะกับการฝืกสอนหรอกครับ สอนเก่งแล้วค่อยมา จะดีกับทุกฝ่าย

โรงเรียนไม่เหมือนกัน โรงเรียนที่เหมาะสมยังมีอีกมาก

พูดตรงไปนิด แตควรพูดแหละ ถ้าผมอยู่ด้านมหาวิทยาลัย โรงเรียนนี้ผมจะไม่ส่งนิสิตมาแน่นอน และถ้าผมอยู่ด้านโรงเรียน ผู้ปกครอง ผมก็จะไม่เอาโครงการนี้เหมือนกัน

ตรงไปตรงมาครั้งเดียว แล้วจะได้ผลดีระยะยาว
30 พ.ค. 55 / 04:06
2 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 4620 : discuss 25 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.122.57.71

#1# - 672994 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผมอยากให้โรงเรียนทำการวิเคราะห็ โครงการนี้

จุดมุ่งหมายของโรงเรียน เป้าหมายของโรงเรียน inputs ด้านบุคลากรที่ต้องการ

สอบถามความเห็นของผู้ปกครอง

ประเมินความเห็นของอาจารย็ประจำอย่างตรงไปตรงมา

สอบถามความเห็นของนักเรียนว่าต้องการครูในโครงการนี้หรือไม่

วิเคราะพ็ผลด้านการเรียนของนักเรียน

โครงการนี้ เรั่มแสดงถืงปัญหาหลายอย่าง ประการแรก จำนวนนิสิตนักศืกษาสาขาครุศาสตร็ ศืกษาศาสตร็และคณะอื่นๆ ทุกมหาวิทยาลัย มีมากเกินกำลังของโรงเรียน ยิ่งรวมรามคำแหง ยิ่งมโหฬารมาก ฝืกสอนไม่ได้ทุกคนหรอก

ประการที่สอง การแข่งขันระหว่างโรงเรียนสูงมาก หลายๆโรงเรียนเลิกโครงการนี้ไปแล้ว

ประการที่สาม ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองเน้นอาจารย็ที่มีประสบการณ็

ประการที่สี่ มหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดสถานที่ วิธีการ ซื่งทำได้หลายรูปแบบ โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเอง ก็ละเลยบทบาทนี้ โรงเรียนจืงไม่ต้องขันอาสาเข้าไปทำหน้าที่แทน

ประการสุดท้าย เราต้องประเมินผลกระทบต่อเด็กนักเรียนของเราเป็นหลัก พื้นฐานชั้นมอต้นสำคัญที่สุด ที่คนส่งลูกมาเรียนก็ด้วยเหตุผลนี้

โรงเรียนพอจะมีเหตุผลมั้ยครับ ว่าทำไมต้องมีความร่วมมือโครงการนี้ แล้วเราได้ความร่วมมืออะไรกลับมาบ้าง
30 พ.ค. 55 / 04:50
2 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672994 124.122.57.71

#2# - 672995 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] โอกาสที่เหมาะสมที่สุด คือ ยกเลิกความร่วมมีือในโครงการนี้ตั้งแต่ปีนี้เลย เทอมนี้เลย มหาวิทยาลัยไม่มีปัญหาหรอก เค้าแก้ปัญหาของเค้าเองแหละ เรื่องง่ายๆ โรงเรียนมากมายที่ต้องการครูฝืกสอน
30 พ.ค. 55 / 05:02
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672995 124.122.57.71

#3# - 673000 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ควรยกเลิกนิสิตฝึกสอนผู้ชายอย่างเดียวครับ :P
เหลือสาวๆ ไว้ให้นักเรียนและศิษย์เก่ากระชุ่มกระชวย
30 พ.ค. 55 / 08:26
0 0
Kai@OSK118 [icon smile : 92 bytes] (184) : n/a : n/a : n/a
followup id 673000 27.130.36.86

#4# - 673001 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เอาแต่แบบโมเอะเท่านั้น
30 พ.ค. 55 / 08:55
0 0
โอ่เอ๊โอ่เอ๊โอ่เอ๊โอ่ [icon smile : 92 bytes] (374) : [ protect email from spamware ]
followup id 673001 125.25.48.196

#5# - 673004 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ฝืกสอน คือ ฝืกงานนั่นแหละ

ปกติ คนที่ไปฝืกงานจะทำหน้าที่เรียนรู้ ทำงานสนับสนุนตามที่ได้รับมอบหมาย

นิสิตสาขาอื่นๆ ไม่ได้ทำหน้าที่เมน ฟังชั่นดอก ก็หมุนเวียนช่วยงานด้านต่างๆไป ด้านการศืกษานี่มาแรงให้สอนเลย ซื่งผมว่ามันไม่ใช่บทบาท นักเรียนปี 4 สอนคลาสใหญ่ไม่ได้หรอก ยิ่งเจอเด็กบางประเภทที่มีครูอาจารย็มากมาย เป็นการใช้ทรัพยากรที่ผิดมาก ต้องเป็นคนที่เคยเป็นติวเตอร็มาจริงๆ

สมัยก่อนมอปลายนี่ห้ามขาด ยุคนี่มอต้นยังไม่ไหวเลย มันทรมานกับเด็กที่ต้องทำเป็นรู้เรื่องทุกชั่วโมง อดทนกับการไปอย่างช้าสุดๆ เลิกโครงการนี้ไป สัมฤทธิผลของนักเรียนจะสูงกว่าเดิมมาก

และในความเป็นจริง นักเรียนปี4 นี่เค้าไม่ให้สอนนะครับ

วุฒิระดับนี้เป็น teaching assistant ยังไม่ได้เลย

มหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่experiment ควรมีโครงการใหม่ๆ เช่น สอนเด็กสลัม สอนลูกหลานแรงงานต่างด้าว โรงเรียนขนาดเล็ก สอนลูกหลานคนงานก่อสร้าง เด็กใต้สะพาน โรงเรียนที่ขาดแคลนครู เช่น เทศบาล เป็นต้น เพื่อสร้างอินทรีย็ให้แกกล้า

แต่อาจารย็ และมหาวิทยาลัยต้องทำงานมากขื้น

ลองแวะไปดูงานฝืกสอนที่มหิดล และเตรียมอุดมบ้างก็ดี นะครับ
30 พ.ค. 55 / 09:40
1 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673004 124.121.86.46

#6# - 673005 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ไปเปิด ดิก มาว่าโมเอะ คือ อะไร

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fqWrpshfigEJ:dek-d.com/board/view.php%3Fid%3D933805+%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD+%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th
30 พ.ค. 55 / 09:42
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673005 124.121.86.46

#7# - 673006 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เอามาจากบอร็ดพันทิพครับ

งานนี้หนัก ทั้งกลุ่มอัตลักษณ็ มศว การเมืองระหว่างผู้บรัหารสถานศืกษา พวกหมั่นไส้โรงเรียน ยังไม่ทันพูดอะไรก็ถล่มกันเละเรียบร้อย

คนซวยคือ เด็กสวนกุหลาบ และโรงเรียนสวนกุหลาบ รับไปเต็มๆ ชี้แจงเพิ่มโรงเรียน และนักเรียนยิ่งเสียหายมากขี้น อยู่เฉยๆ เงียบๆ งดสัมภาษณ็ น่าจะดีที่สุด คนเค้าตัดสินเอง

เหนื่อยว่ะ

ความคิดเห็นที่ 37

น้องเค้า จะแถลงข่าวในวันพุธที่ 6 มิ.ย. นี้แล้ว (ตอนนี้กำลังประสานงานกับกลุ่มองค์กรอัตลักษณ์ทางเพศอยู่)

จากคุณ : visarut
เขียนเมื่อ : 30 พ.ค. 55 10:03:35
30 พ.ค. 55 / 10:39
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673006 124.121.86.46

#8# - 673007 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ถ้าจะยกเลิกความร่วมมือ ก็ต้องรีบทำนา แล้วเรื่องจะจบเร็ว ยกเลิกเสร็จก็จบ

ก็ไม่รู้จะถามอะไรกันอีก
30 พ.ค. 55 / 10:42
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673007 124.121.86.46

#9# - 673008 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ถ้าขอให้อาจารย็ มศว ที่ดูแลโครงการถอนเรื่องได้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ราบรื่นที่สุด ย้ายนิสิตไปฝืกที่อื่นสักปี น่าจะคุยดู หรือคุยตรงกับอธิการบดี มศว ก็จะง่ายสุด ขอให้ผู้หลัหผู้ใหญ่ช่วยพูดก็ได้

น้องๆนิสิตฝืกสอนก็คงจะไม่สะดวกทำงานที่นี่ปีนี้ ลองคิดดูก็แล้วกัน การฝืกสอนต้องการความเห็นใจ และการสนับสนุนจากนักเรียน และประชาคมทั้งหมด บรรยากาศไม่ดีแล้วล่ะ ก็ไม่รู้ใครผิด ถูก ถ้าจบลงได้ก็ดี เพราะลองนืกถาพว่ายืดยาวไป หลายเดือน ก็คงไม่ไหว

มันจะลามทุ่งมีหลายฝ่ายเข้ามายุ่งเกี่ยว สะเทือนไปถืงรุ่นพี่ๆที่สร้างความดีไว้มาก และนิสิตรุ่นหลังด้วย
30 พ.ค. 55 / 10:55
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673008 124.121.86.46

#10# - 673013 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผมกลับมองอีกแง่หนึ่งกับพี่จากัวร์ เด็กสวนต้องเป็นผู้นำทางความคิด มายึดติดอะไรกับของพวกนี้ออกจะล้าหลังเต่าล้านปีไปหน่อย รุ่นน้องศิษย์ปัจจุบันควรจะประท้วงขอความเป็นธรรมให้นิสิตฝึกสอนด้วยซ้ำ(อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความจริงเป็นอย่างไร) เป็นการกู้หน้าโรงเรียนอีกทางหนึ่ง
30 พ.ค. 55 / 12:20
0 0
wb121 [icon smile : 92 bytes] (389) : n/a : n/a : n/a
followup id 673013 18.95.7.95

#11# - 673014 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ด้วยความเคารพ ผมมองว่าถ้าเกี่ยวกับประเด็น นิสิตฝึกสอนดังกล่าว ผมมองว่าพี่จากัวร์ miss the point ครับ

เรื่องคุณภาพการศึกษาที่กล่าวมาก็เรื่องนึง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ได้มี origin มาจากปัญหาเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน

แต่มาจากปัญหาเรื่องทัศนคติที่ขัดกับกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ไม่ใช่แค่โลกยอมรับ แต่ประเทศไทยเองก็เปิดกว้างเรื่องนี้มาก จนเกิดเป็นประเด็นขึ้นครับ
30 พ.ค. 55 / 12:38
0 0
meed [icon smile : 92 bytes] (58) : n/a : n/a : n/a
followup id 673014 203.147.2.131

#12# - 673015 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผมจะแปะภาพสาวโมเอะให้ดูก็เดี๋ยวจะไม่ใช่ที่ครับ จะออกทะเลไป
ฝึกสอนรุ่นก่อนๆ ช่วงปี 38-44 โมเอะทุกคนครับ ผมจำได้ ^^
30 พ.ค. 55 / 12:41
0 0
โอ่เอ๊โอ่เอ๊โอ่เอ๊โอ่ [icon smile : 92 bytes] (374) : [ protect email from spamware ]
followup id 673015 125.25.20.240

#13# - 673017 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] วันนี้สวนบอร็ดครืกครื้นมาก ฮ่าฮ่า

ที่จริงมันมี 3 points

เรื่องเพศที่สาม ในทางส่วนตัว ไม่มีปัญหาแน่นอน มีคนสนิทกันเป็นเพศที่สามไม่น้อยกว่าสามสิบคน ยังไม่รวมลูกศิษย็ พวกนี้มันส็มาก มีข้อมูล แนวคิดฮาฮาตรืมเลย เราเป็นคนชอบกอดคอเพื่อน เค้าเลยสยองกันเป็นแถว มีลูบแถมด้วย ที่จุฬาอาจารย็รุ่นใหม่ กลุ่มนี้เยอะมาก

เรื่องนี้ผ่านละกัน กลัวดริฟท็น่ะ รอฟังข้อมูลว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เคยคุยกับเด็กที่จบจากที่อื่นหลายคน รวมทั้งลูกศิษย็ต่างๆด้วย

น่าทื่งมาก เค้าบอกว่าโรงเรียนในฝันชองเพศที่สาม คือ สวนกุหลาบ เค้าบอกว่า มีความสุขกว่าทุกที่ เพื่อนฝูงดี เข้าใจ มีเพื่อนเยอะ สังคมเข้าใจเพศที่สามมากที่สุด ถ้าได้เรียนที่นี่ถือว่าสุดยอด

ก็ถามว่ารู้ได้ไง เค้าบอกว่าคนในวงการรู้กัน ในเรื่องสังคมอบอุ่นกับเพศที่สาม เจอผู้ปกครองบางราย เค้าก็บอกว่า นี่คือโรงเรียนที่เหมาะกับลูกเค้า สนิทกันน่ะเค้าเลยเล่าให้ฟัง ศิษย็เก่าก็แฮปปี้กับโรงเรียนทุกคน

dilemma คือ ผู้ปกครองอีกส่วนหนื่งกลัวว่าลูกเค้าจะเปลี่ยน เราจะเห็นข้อโจมตีเรื่องนี้ในเวบหาโรงเรียนให้ลูกเยอะ เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว บางคนหันไปเลือกโรงเรียนอื่น

ประเด็น คือ proportion ที่เหมาะสมของโรงเรียนนี้ คือ ควรจะให้อยู่ในระดับเฉลี่ยของประเทศ หรือเป็นสัดส่วนตามความจำเป็นของผู้ปกครอง อันจะทำให็โรงเรียนนี้จะมีสัดส่วนสูงผิดปกติในอนาคต

เรื่องนิสิตฝืกสอนคงไม่เกี่ยวมั้ง

เรื่องที่สอง คือ crisis management ว่าจะทำอย่างไร ทันมีสองมุม

เรื่องที่สาม การยกเลิกการฝืกสอน เป็นเรื่องที่เสนอขื้น ในสถานการณ็ที่เหมาะสม 55 เรื่องนี้เคยแคมเพนมานานแล้ว มันมีผลต่อเด็กจริงๆ
30 พ.ค. 55 / 13:33
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673017 124.121.86.46

#14# - 673018 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] โอ่เอ๊โอ่เอ๊โอ่เอ๊โอ่

อย่าช้า นืกภาพไม่ออกอ่ะ

ซักรูปนืง เอาให้แ่ง วงแตกเลย ดริฟท็เลยย

ห้ามลงเด็ก มศว นา เด๋วมีสตอรี่
30 พ.ค. 55 / 13:41
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673018 124.121.86.46

#15# - 673041 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] นิสิตฝึกสอนบางคน สอนดีกว่าอาจารย์ประจำวิชาอีกนะครับ
31 พ.ค. 55 / 11:03
0 0
ArMeEn ๑๓๐ [icon smile : 92 bytes] (2398) : n/a : n/a : n/a
followup id 673041 115.87.154.92

#16# - 673047 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] #15#

เดี๋ยวรอนิสิตคนนั้นเรียนจบ ก็รับมาเป็นอาจารย์ประจำเลยครับ :)
31 พ.ค. 55 / 21:18
0 0
l O l l [icon smile : 92 bytes] (11) : n/a : n/a : n/a
followup id 673047 101.108.39.218

#17# - 673050 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] #16#
ถ้าพี่มองในมุมมองที่แตกต่าง ผมขอโทษด้วยครับ

ด้วยความเคารพต่ออาจารย์ทุกท่านครับ ที่ผมพูดออกไปนั้น เนื่องจากนิสิตที่ศึกษาวิชาชีพมาเป็นคุณครู ก็มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นคุณครูที่ดีในอนาคตเช่นกัน และประสบการณ์ของนิสิตเหล่าันั้น ผมว่าสวนกุหลาบ เป็นที่บ่มเพราะประสบการณ์ที่ดีที่สุด ผมว่าคนดีก็ต้องได้รับโอกาสดีๆครับ
31 พ.ค. 55 / 22:09
0 0
ArMeEn ๑๓๐ [icon smile : 92 bytes] (2398) : n/a : n/a : n/a
followup id 673050 115.87.154.92

#18# - 673052 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ไม่ต้องขอโทษก็ได้ครับ คิดต่างกันก็คุยกันเฉยๆ :)


คือผมเห็นด้วยกับพี่จากัวร์อ่ะครับ

คิดย้อนกลับไปแล้ว สมัยผมเรียนก็คล้ายๆกับพี่จากัวร์ครับ คือต้องทำท่าทางตั้งใจเรียน ลุ้นให้อาจารย์ได้คะแนนดีๆ โดยที่พวกนักเรียนแทบไม่ได้ความรู้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย
คนที่สอนดีก็มีเหมือนกัน แต่ก็เป็นส่วนน้อย

ประสบการณ์ครูฝึกสอนไม่กี่คน(ที่มีความสามารถคละกันไป)กับอนาคตของนักเรียนหลายร้อยคน
ผมว่าไม่คุ้มครับ ที่จะเอานักเรียนในโรงเรียนระดับเรามาเสี่ยง

ถ้าจะเลือกขอเลือกให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนครับ เพราะสวนฯเป็นโรงเรียนสอนเด็ก

ถึงเห็นด้วยกับพี่กั้วว่า ให้พร้อมก่อนค่อยมาสอนครับ :)
31 พ.ค. 55 / 22:39
0 0
l O l l [icon smile : 92 bytes] (11) : n/a : n/a : n/a
followup id 673052 101.108.39.218

#19# - 673053 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ^
"ผมว่าไม่คุ้มครับ ที่จะเอานักเรียนในโรงเรียนระดับเรามาเสี่ยง"
"ที่จะเอานักเรียนในโรงเรียนระดับเรามาเสี่ยง"
"นักเรียนในโรงเรียนระดับเรามาเสี่ยง"
"โรงเรียนระดับเรามาเสี่ยง"

เชดด ให้ความรู้สึก like และหมั่นไส้ในคราวเดียว

แซวนะคร้าบ :D
31 พ.ค. 55 / 22:53
0 0
!@#$ [icon smile : 92 bytes] (6666) : n/a : n/a : n/a
followup id 673053 58.9.18.15

#20# - 673055 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] 555+
31 พ.ค. 55 / 23:00
0 0
l O l l [icon smile : 92 bytes] (11) : n/a : n/a : n/a
followup id 673055 101.108.39.218

#21# - 673059 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] #14#

สมัยนั้นไม่เคยได้ถ่ายภาพไว้เลยครับ เหลือแต่เพียงภาพจำมโนเอา
01 มิ.ย. 55 / 09:39
0 0
โอ่เอ๊โอ่เอ๊โอ่เอ๊โอ่ [icon smile : 92 bytes] (374) : [ protect email from spamware ]
followup id 673059 158.108.141.135

#22# - 673062 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เราควรใช้สถานการณ็ที่เกิดขื้น ตั้งคำถาม ตั้งข้อสงสัย ประเมิน และหาข้อสรุปว่าโรงเรียนต่างๆควรให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการฝืกสอนของนิสิตเพียงใด

เรา ในที่รี้ หมายถืง โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ให้ความอนุเคราะห็มหาวิทยาลัยมายาวนานมาก จนเป็นการทำซ้ำที่ขาดการพัฒนา และการวิจัย ที่สอดคล้องกับสถานการณ็

เคยมีการวิจัยของจุฬา เมื่อนานมาแล้ววา่ การฝืกสอนทำให้ผลการเรียนของนักเรียนตกต่ำลง จากสาเหตุ การเปลี่ยนครูประจำวิชาถืงสองคนในหนื่งเทอม การสอนตามที่เรียนมาที่ช้ามาก เช่น แปะป้ายสีต่างๆ การขาดความลืกซื้งของนิสิตที่จะครอบคลุม เชื่อมโยงเนื่อหา ปัญหาหนัก คือ โรงเรียนที่เด็กเก่งมาก ครูฝืกสอนไปได้ช้ากว่าเด็ก

ที่สวนกุหลาบเด็กที่สอบแข่งขันเข้า แบบคัดเลือกทั่วไป ล้วนมาจากคนที่สละสิทธิ็ห้องกิฟเตดโรงเรียนอื่น นักเรียนที่นี่สอบผ่าน สอวน มากมาย

คำถามจืงเกิดขื้นว่า นิสิตฝืกสอนที่ไม่ได้เรียนตรงสาขามา จะสอนเด็กพวกนี้ได้หรือไม่ ยิ่งในยุคที่เด็กเรียนกวดวิชาระดับแอดวานซ็ เรียนสอวน เข้าห้องกุหลาบเพชร ห้องกุหลาบฟ้าที่มีพวกเด็กโอลิมปิก อาจารย็ มหาวิทยาลัยมาสอนด้วย เราคงต้องตั้งคุณสมบัติของอาจารย็ฝืกสอนด้านวิทย็ แมท ว่าควรผ่าน สอวน หรือเปล่า อาจารย็สอนอังกฤษควรผ่าน Toefl 550 ขื้นไปหรือเปล่าครูฝืกวิชาสังคม ภาษาไทย ศิลปะ ควรมีรางวัลเพชรยอดมงกุฏ ติดไม้ติดมือหรือเปล่า

ทุกโรงเรียนใน กทม ควรจัดประชุมร่วมกัน หาผลดี ผลเสีย ของโครงการนี้ มันอาจจะดีกับหลายโรงเรียน นักเรียนหลายกลุ่ม แต่ไม่ใช่กับโรงเรียนประเภทสวนกุหลาบ มหิดลวิทย็ เตรียมอุดม หรือ สอนห้องกิฟเตด ออกแนว สสวท

เราต้องทำการวิจัย หากผลเสียทำให้เด็กเก่งเกิดความเบื่อ ผลเสียรวมทางเศรษฐกิจเกิดขื้น ผู้ปกครอง และนักเรียนจ่าย ผู้ฝืกสอน และมหาวิทยาลัยไม่ได้จ่าย

ยังมีคำถามว่า เราควรรับผู้เรียนสายตรงมาฝืก หรือ สายการศืกษา จืงจะเหมาะกับนักเรียน

ต้องเปรียบเทียบผลงานว่าระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยต่างๆ ผลงานเปรียบเทียบเป็นอย่างไร การเตรียมนิสิตฝืกสอน การเตรียมระบบประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นอย่างไร มีwisdom อะไรเกิดขื้นบ้าง

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาปรัชญา วิธีการ ผลการวิจัยอะไรมาโชว็ใหม แนวคิดเกี่ยวกับการฝืกสอนยังตรงกับขุคสมัยหรือไม่ มีแนวคิดอะไรใหม่ในการฝืกคนขุค digital การฝืกสอนยุค มัลติมีเดีย การสร้างความรู้ยุค 21 century

มันหมดยุคที่อาจารย็มหาวิทยาลัยจะนั่งวางภูมืว่าชั้นรู้เยอะ คน และเด็กเค้าถามว่าคุณรู้อะไร อะไรคือความรู้ ทุกคนรู้จุดอ่อนของแต่ละมหาวิทยาลัย

ต้องคิดแล้ว จะฝืกครูให้โลกอนาคต จะฝืกอย่างไร ฝืกกับใคร ฝืกที่ไหน จะฝืกอะไร มีใครควรฝืก ควรฝืกคนออกมากี่แบบ

การศืกษาไทยไม่ไปไหน บางคนบอกว่าเพราะขาดการคิด มัวหยุมหยิมตามวิงัยอิสตรีกันอยู่นั่นแหละ

เมนท็นี้คุยแบบปัญญาชนอ่ะ อยากฟ้งทัศนะของอาจารย็ มศว บ้าง
01 มิ.ย. 55 / 12:34
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673062 124.121.168.105

#23# - 673063 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องเปลี่ยนบทบาท จากผู้ให้ความอนุเคราะห็มหาวิทยาลัย เป็นผู้สร้างโครงการที่เกิดประโยชน็กับทั้งสองฝ่าย
และต้องตั้งคำถามเอากับมหาวิทยาลัยว่า คุณรู้อะไร คุณทำมันทำไม

การศืกษาไทยจะก้าวหน้าขื่นเยอะ

ต้องขอบคุณ มศว ที่สร้างกรณีที่ทำให้คนตั้งคำถามเอากับมหาวิทยาลัยบ้าง อธิการบดี คณบดี ก็ควรแสดงความกล้าหาญทางวิชาการ ตอบโจทย็เหล่านี้ และควรแสดงทัศนะเกี่ยวกับคุณภาพนิสิตฝืกสอน แผนงานอนาคต ประเด็นเพศที่สาม อย่างสง่างาม

ไปแอบอยู่หลังเพศที่สามมันไม่ดี
01 มิ.ย. 55 / 12:53
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673063 124.121.168.105

#24# - 673065 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อือม็ นายกสภา มศว และ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ก็ต้องตอบคำถามนี้ด้วย ในฐานะผู้นำความคิดทางการศืกษาของประเทศ

เงียบเกินไป จนผมก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นอยู่บ้าง

ยังไงก็ช่วยดูลดค่าเทอมให้เด็กๆบ้าง
01 มิ.ย. 55 / 13:00
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673065 124.121.168.105

#25# - 675373 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ต้องอ่าน บันทีกความก้าวหน้าแห่งยุคสมัย สวนกุหลาบวิทยาลัย 2555-2556
18 ม.ค. 56 / 08:59
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675373 115.87.1.72


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]