[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" ประเมินผลได้ ผลเสีย สถานการณ็ และโอกาส ในสถานการณ็นิสิตฝืกสอน มศว "
เรื่องราวเกิดจาก

ในส่วนของ มศว

@ หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห็จากโรงเรียนส่งนิสิตมาฝืกสอน ค่อนข้างจะขาดความพร้อมในการประสานงาน โดยเฉพาะเมื่อต้องส่งนิสิตที่มีบุคลิกเซนซิติฟมาฝืกสอน ควรแจ้งข้อมูล รายละเอียดของนิสิตแต่ละคนให้โรงเรียน มาทำการปรืกษาหารือกับโรงเรียนในรายละเอียดล่วงหน้า มิใช่ส่งเฉพาะรายชื่อ ปัญหาก็จะไม่เกิดขื้น ควรทำเช่นนี้กับทุกโรงเรียน

มศว ต้องเพิ่ม คัด บุคลากรประสานงาน จัดทำระบบ ข้อมูลโรงเรียนทุกแห่ง ยุคนี้ทุกโรงเรียนมีอัตลักษณ็ มิฉะนั้น ปัญหาก็จะเกิดขื้นทั้งกับนิสิตฝืกสอน ชาย หญิง และเพศท่ี่สาม

@ การฝืกสอนในยุคนี้เป็นเรื่องเซนซิติฟ ตั้งแต่คุณภาพ ความพร้อมของแต่ละโรงเรียนที่ต่างกันมาก การเลือกโรงเรียน 20 โรงเรียน จืงต้องพิจารณามิใช่เพียงความสะดวกในการเดินทางของ นิสิต และอาจารย็ แต่ควรพิจารณาคุณถาพ ความพร้อมของนิสิตให้สอดคล้องกับโรงเรียน และน่าจะมีโครงการที่ innovative ให้นิสิตได้เรียนรู้ต่างจากการฝืกสอนที่ทำกันซ้ำซากรูปแบบมา 50-60 ปี โดยไม่เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยต้องจัดงบพิเศษขื้น

@เมื่อมีข้อขัดแย้งขื้น ในปัญหาที่เบลอ เป็นหน้าที่ของผู้ขอความอนุเคราะห็ ที่จะต้องรีบปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม การเล่นเกมส็โดยเอาหนังสือราชการให้นิสิตออกมาแคมเปญ ขยายผล เค้าใม่ทำกัน มศว อาจมองว่านี่ คือโรงเรียนหนื่ง โดยไม่เข้าใจว่าโรงเรียนดังกล่าวมีศิษย็เก่าทำงานสอนมหาวิทยาลัย จำนวนเพียงพอที่จะตั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ 2 แห่ง มันเลยเหนื่อยมากๆ

การขยายประเด็นสู่สื่อสาธารณะ

แล้วก็มีผู้ที่อ้างว่าเป็นศิษย็เก่าสวนกุหลาบ และเรียนอยู่ที่ มศว ก็ได้นำเรื่องราวขื้นโพสท็ในพันทิพ และสวนบอร็ด โดยใช้ข้อมูลจากฝ่ายนิสิตฝืกสอน และหนังสือราชการ เน้นประเด็นการเหยียดหยามเพศที่3 ก็คงด้วยความรักในสองสถาบัน และ เกรงว่าประชาคมอัตลักษณ็จะมารุมบ้อมโรงเรียนละกระมัง

@ ในweb ของประชาคมอัตลักษณ็ กลายเป็นว่านิสิตฝืกสอนโดนถล่ม กลายเป็นห้าสิบ ห้าสิบ ในประชาคมนี้เค้าแยกคลาสกันมาก ตั้งแต่การแต่งกาย การแสดงออก พฤติกรรม การรู้จักกาละเทศะ การรู้จักว่าสิ่งใดควรมิควร อะไรได้ มิได้ จะเอามาให้อ่านก็จะฮากันดิ้น

@การใช้สื่อสาธารณะมิได้เป็นการแก้ปัญหาในประเด็นนี้ ประเด็นสีเทา เช่น ความเชื่อทางศาสนา การเมือง ลัทธิ เพศที่สาม ทอม ดี้ ตุ๊ด วาย อย่าร้าง เรย่า ศักดิ็ศรีของประเทศ การเปรียบเทียบสถาบัน ไม่มีข้อสรุปหรอก มันเถียงกันมาแต่ยุคโรมัน กรีก แล้ว

@ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดของชาว มศว และชาวสวนกุหลาบ ว่าการแก้ปัญหาการบริหาร ประสานงาน ในเรื่องที่เบลอนั้น เค้าใช้การคุยกัน ไม่ใช่ออกสื่อ ถ้าจะออกสื่อ จงแน่ใจว่าอ่าน scenerio ได้ขาด สามารถคุมเกม คุมทิศทางด้วยข้อมูล แผน การวิเคราะห็ การโต้แย้งว่าจะจบอย่างไร ต้องการอิมแพคท็อย่างไร จะต้องlead ได้ทั้งการพูด การเขียน การปล่อยข่าว การดริฟท็ มันเป็นศิลปะของการเมืองการปกครอง การฑูต การประชาสัมพันธ้ การโฆษณา

@สรุปแล้ว การเล่นผ่านมีเดีย คนเสีย คือ มศว อาจารย็ นิสิตทั้งมหาวิทยาลัย พี่เก่าก็เสียใจ จะประสานฝืกสอนกับโรงเรียนต่างๆในอนาคตก็ยากกว่าเดิมมาก มันจะมีปัญหาการหางานทำมาเกี่ยวด้วย นิสิตก็ย้ายไปฝืกที่อื่น ตอนนี้ มศว ปวดหัวมาก

เก็บไว้เป็นบทเรียน คงได้เป็นนักการเมืองที่เก่งกันหลายคน

ในเวบของประชาคมอัตลักษณ็ นางหนื่งบอกว่า เทออย่าคิดว่าจะเคี้ยว สก ง่ายเหมือนบด นะ ระวังมันจะทิ่มเอา อีดอก 55
02 มิ.ย. 55 / 10:41
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 2463 : discuss 8 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.122.223.151

#1# - 673073 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ใครได้ ใครเสีย

พยายามสรุปเรื่องนี้ให้เป็น case study เพื่อน้องๆจะได้เรียนรู้ว่าเหล่านี้ คือ คุณภาพ และประโยชน็ของวิชาการด้านศิลปศาสตร็ แผนก ศิลป นั่นแหละ

สวนกุหลาบ

ผลเสียที่หวั่นเกรงมากที่สุด คือ ผลด้านจิตใจต่อนักเรียน และครู เพศที่สาม แม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่ก็แคร็ความรู้สืกทุกคนแหละ

ก็อยากจะบอกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศ paradise ในแง่สิทธิ เสรีภาพ มีชาวต่างประเทศมากมายมาประเทศไทยด้วยเหตุนี้ มีประเทศอื่นมากมายในโลกที่มีปัญหา นี้ จีน อินเดีย ยุโรป อเมริกา เอเซีย โลกอาหรับ รักประเทศไทยให้มากๆ

ระดับโรงเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบเป็นโรงเรียนแรกของประเทศ ที่เด็กแทบไม่มีปัญหาเลย ก็เป็นเพื่อนกัน รักกัน เข้าใจกัน ประสบความสำเร็จมากมาย เพราะเราสอนตวามเชื่อเรื่องcan do ครู อาจารย็ก็เป็นที่เคารพรัก ดังนั้น จะใช้องค็กรใดมาบ้อม ผิดเวที แน่นอน

แต่ก็ต้องระวังว่าถ้าทุกคนมาเข้าที่นี่หมด องค็ประกอบประชากรจะเปลี่ยน โรงเรียนนี้ก็จะไม่เป็นที่พื่งให้ใครได้

ผุ้ที่ได้รับความเสียหาย คือ ท่านอาจารย็ที่จบจาก มศว ท่านเหล่านี้สร้างนักเรียนมามากมาย เป็นที่เคารพ พลอยกระทบกระเทือนไปด้วยอย่างมาก รวมถืงครูฝืกสอนจากมหาวิทยาลัยต่างๆตลอด 50-60 ปีมานี่

โดยเฉพาะนิสิตที่เข้ามาฝืกสอนในปีนี้ เพราะเมื่อเรื่องออกสื่อ เรื่องที่คุยกันเองได้ก็กลายเป็นเรื่องใช้เหตุผลกัน ก็ต้องยอมรับความจริง ว่าเหตุเกิดได้อย่างไร
02 มิ.ย. 55 / 12:26
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673073 124.122.223.151

#2# - 673078 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ในส่วนของโรงเรียนสวนกุหลาบ

@ กลายเป็นโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในสื่อสาธารณะ 55 ใพ้ผู้อ่านได้เปรียบเทียบสติ ปัญญา วิจารณญาน วุฒิภาวะ แทคติกของแต่ละฝ่าย ความสามารถในการใช้ภาษา และการแก้เกม นั่งอ่านไปแล้วขำ นืกในใจว่าปีนี้ มศว ดวงชงมาก มิรู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง แพ้ร้อยครั้งแหละ มันมีวิธีแก้ปัญหาที่สง่างาม และง่ายกว่านี้ อย่าให้เกิดขื้นบ่อย จะเสื่อมเอา

ในแวดวงประชาคมสวนกุหลาบ ทุกคนถ่อมตัวทั้งนั้นแหละ เขี้ยวๆกันทั้งนั้น งานนี้น้อกเอาท็

งานนี้สวนกุหลาบมีชื่อเสียง แต่ถ้าเป็นโรงเรียนอื่น ยกเว้นเตรียมอุดมให้หนื่งโรงเรียน มีสิทธิถืงตายได้ มากันหลายฝ่ายมาก55

๑ผลข้างเคียงจากการวิวาทะในเรื่องเบลอนี้ ก็คือ ทางฝั่งสวนกุหลาบจะพยายามบอกว่า เฮ้ย โรงเรียนเราก็มี บุคคลภายนอกก็ตามมาสำทับว่าเยอะมากๆๆๆ ภาพลักษณ็นี้ไม่ดี ผู้ปกครองหลายคนอาจเปลี่ยนใจ แล้วมันเป็นตัวเลขที่ผิด

ดูจาก MV ของแต่ละรุ่น จากFB ของอาจารบ็ จากที่น้องเค้าทำMV ไปลง youtube ก็เห็นอยู่รุ่นละ 10 คน -20 คนมั้ง จากนักเรียนรุ่นละ 650 คน ก็เป็นเรื่องปกติ รุ่นพี่ก็มี 5 คน จากสามร้อย ก็เป็นธรรมชาติน่ะ เรียนจุฬา มธ ชีวิตแฮปปี้ตามแนวของคนทั่วไป

โรงเรียนควรทำแจงนับว่ามีอยู่ชั้นปีละกี่คน คงอยู่ระดับเฉลี่ยประเทศมั้ง นี่เป็นข้อมูลสารสนเทศที่โรงเรียนต้องมี บอกตรงๆแล้วดีเอง น้องๆก็ขอให้สบายใจ เราเข้าใจกัน

จริงๆแล้ว น้องกลุ่มนี้เค้าต้องการกำลังใจ และคำแนะนำในเรื่องเส้นทางชีวิต อาชีพ การท่องเที่ยว การเรียน ซื่งรุ่นพี่ๆสามารถช่วยได้ เพื่อนบางคนเป็นเจ้าหน้าที่club med เดินทางทั่วโลก สายการบินก็เยอะ พี่ให้กำลังใจน้องทุกคน เราไม่มีอะไรต่างกัน

ขอโทษที่อาจทำให้ไม่สบายใจบ้าง
02 มิ.ย. 55 / 16:41
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673078 124.122.223.151

#3# - 673080 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] โอกาส

case study ที่เกิดขื้น คือ บทเรียนหนื่งที่น้องได้เรียนจากโรงเรียนนี้ ชื่อเสียงของโรงเรียนเกิดจากผลในมีเดียมาก

@ เป็นบทเรียนด้านการบริหาร การสื่อสาร การประสานงาน การแก้ปัญหา การวางแผนใช้สื่อ การต่อสู้ในสื่อ เป็นความรู้ที่ใช้ใช้ในการเมือง การบริหาร นิเทศศาสตร็ การฑูต การประชาสัมพันธํองค็กร การอ้างอิงกฏระเบียบ การเข้าใจ ethics

@เป็นการนำเสนอที่คลาสสิก ไม่มีคำหยาบ ไม่มีอารมณ็ เก็บไว้ใช้ เรื่องแนวนี้ สวนกุหลาบเจ๋งมานาน น้องสายวิทย็อ่านไว้ ในอนาคตจะเจอ


@ก็จะมีโอกาส review การฝืกสอนเสียที

@ทำโครงการแนะแนวการเรียน อาชีพ ครอบครัว การศืกษาต่อ งาน เงิน ให้น้องๆที่ต้องการ สอบถามแผน ความต้องการในชีวิต แล้วให้สิ่งที่ดีที่สุด
02 มิ.ย. 55 / 19:13
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673080 124.122.233.55

#4# - 673081 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เรื่องจบแล้ว มีของฝาก

http://www.youtube.com/watch?v=WwaQbCJTBBs&feature=related
02 มิ.ย. 55 / 21:35
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673081 124.122.233.55

#5# - 673082 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พี่จากัวร์เข้าปาล์มพลาซ่ามาด้วยเหรอครับ เอิ้กๆๆ
02 มิ.ย. 55 / 23:09
0 0
meed [icon smile : 92 bytes] (58) : n/a : n/a : n/a
followup id 673082 58.64.64.109

#6# - 673084 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เพิ่งเข้าไปอ่านงานนี้แหละ ฮ่าฮ่า

ขำมาก ไม่ใช่ขาประจำนะว้อย
02 มิ.ย. 55 / 23:19
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673084 124.122.233.55

#7# - 673086 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เมื่อไฟไหม้ตืกยาว นักกีฬา และนักเรียนสวนกุหลาบ ได้เสี่ยงเข้าช่วยกันดับไฟตืกยาวอย่างกล้าหาญ เป็นที่ยกย่อง นับถือโดยทั่วไป

เหตุการณ้ครั้งนี้ ผู้ช่วยกันดับไฟตืกยาว คือ วีรสตรีจากสวนกุหลาบ

น้องๆเข้าไปอธิบาย โต้แย้ง ชี้แจงอย่างคนมีคลาส ในเวบสื่อสารของประชาคมอัตลักษณ็ ชัดเจน น่าเชื่อถือ ด้วยภาษาที่ดีมาก

เมื่อเข้าไปอ่าน จืงรู้ว่าน้องๆ สตรีกุหลาบที่เป็นศิษย็เก่าเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการ ทั้งเป็นเจ้าของเวบ และเป็นผู้ได้รับการเคารพ นับถือ เป็นคลาส มีระดับ

กองทัพเพศที่3 จืงหยุดการเคลื่อนขบวน งานนี้ ต้องอาศัยคนที่เค้านับถือไปชี้แจงเท่านั้น กรรมดีที่โรงเรียนนี้สร้างไว้ กลับมาคุ้มครองโรงเรียน

สวนกุหลาบไปอยู่ที่ใดก็จะทำได้ดีมากเสมอ ภูมิใจน้องๆมากที่ช่วยรักษาโรงเรียนไว้

น้องๆที่เรียนอยู่ ต้องตั้งใจศืกษาเล่าเรียน เพราะเป็นกุญแจ นำไปสู่ความสำเร็จในขีวิต โรงเรียนก็ควรให้ความรัก ความห่วงใย ความเข้าใจกับทุกคน

ความรัก ความเมตตาเท่านั้น คือบทสรุปที่ดีที่สุดในทุกเรื่องราว
03 มิ.ย. 55 / 06:47
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673086 124.122.233.55

#8# - 673088 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] รู้จักโรงเรียนสวนกุหลาบ

บทสรุป

ก่อน พศ 2525 ชื่อเสียงของสวนกุหลาบดังอยู่ในสี่วงการ

1 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีในกระทรวงต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด ซื่งเป็นฝ่ายบริหาร ด้านตุลาการ คือ ผู้พิพากษา อัยการสูงสุด นิติบัญญัติ คือ สส นักการเมือง พรรคการเมือง คือ ฝ่ายอำนาจรัฐ

2ฝ่ายความมั่นคง เนื่องจากไปเรียนทหารกันมาก ตั้งแต่ 25 เปอร็เซนต็ขื้นไป จนถืง70 เปอร็เซนต้ ของแต่ละรุ่นที่เปิดรับ ทั้งสามเหล่าทัพ และตำรวจ

3ฝ่ายวิชาชีพ เช่น วิศวกร หมอ นักวิทยาศาสตร็ นักกฎหมาย นักปกครอง

4 กลุ่มนำด้านความคิด เช่น อาจารย็ ปัญญาชน นักเขียน นักคิดเชิงอุดมการณ้ นักหนังสือพิมพ็ จำนวนคนไม่มาก แต่มีผลสั่นเสะเทือนรุนแรงมาก

จะสังเกตุได้ว่าสวนกุหลาบสายธุรกิจยุคนั้นมีน้อย อัสสัมชัญ และโรงเรียนจีนผลิตนักธุรกิจเยอะมาก

ปัจจุบัน


นักเรียนสวนกุหลาบรุ่นใหญ่ 40- 65 ปี ยังมีบทมาทสำคัญในกิจการอำนาจรัฐ ทั้ง 4 ด้าน

สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนที่เป็นเจ้าของ หรือผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย็ เกือบ 20 บริษัท มูลค่าราว6 ล้านล้านบาท เป็นแหล่งจ้างงานที่ดี

สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนที่มีส่วนแบ่งสูงสุดในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ และนักบิน

สวนกุหลาบมีชื่อเสียงสูงมากในธุรกิจวิศวกรรม รถยนต็ พลังงาน อสังหาริมทรัพย็ การก่อสร้างสาธารณูปโภค เทเลคอม

สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนที่ผลิตวิศวกร และเทคโนโลยี่อันดับต้นของประเทศเกือบหมื่นคนตลอด 50-60 ปีทีผ่าน มีบทบาทสร้างบ้าน แปลงเมืองมาก

สวนกุหลาบผลิตแพทย้มาแล้าราว5000 คน หากรวมสายที่เกี่ยวข้องน่าจะถืง 6000 คน และยังมีบทบาทต่อไป

สวนกุหลาบสร้างเจ้าของกิจการธุรกิจในอัตราสูงมาก น่าจะถืง 10000 ราย ธุรกิจเหล่านี้มีมูลค่าหลายสิบ จนถืงระดับหมื่นล้าน

สวนกุหลาบสร้างชื่อเลียงในบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย็มาก ทั้งบริษัทไทย และต่างประเทศ

นักเรียนสวนกุหลาบในสายวิชาชีพอื่น เช่น สถาปัตย็ เภสัช นิเทศน็ รัฐศาสตร็ วิทยา ศิลปะ อักษร โยราณคดี นิติศาสตร็ งานศิลปะ ทำอาหาร เศรษฐศาสตร็ บริหาร แม้จะมีไม่มากในแต่ละ แต่ก็ร่วมหมื่น ล้วนมี impact factor สูง

โรงเรียนนี้จืงครบเครื่องมาก
03 มิ.ย. 55 / 07:14
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673088 124.122.233.55


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]