[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" สวนกุหลาบวิทยาลัย จากสาส็นสมเด็จถืง suankularb alumni FB Group "
ขออนุญาตินำมาเผยแพร่ เพื่อนักเรียนสวนกุหลาบ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย็เก่า ประชาชนชาาวไทย ได้ร่วมกันพิทักษ็ และสืบต่อ พระราชปณิธานของสมเด็จพระปิยมหาราช


และร่วมรำลืกถืงความมานะ บากบั่นของบรรพบุรุษ ในการสร้างการศืกษาให้หยั่งลืกเป็นรากแก้ว ของประเทศนี้
จากสาส์นสมเด็จฯ สู่สารสวนฯ

.โดย ทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต ใน suankularb alumni


สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ คิดจัดงานโรงเรียนฉลองครบรอบ 50 ปี ซึ่งจะมีงานในวันที่ 2- 5 เมษายน 2475

เจ้าพระยามุขมนตรี นายกกรรมการจัดงานฉลองโรงเรียน ได้มีหนังสือทูลเชิญสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมาเป็นประธานเปิดป้ายสำนักสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงมีจดหมายตอบแจ้งมายังเจ้าพระยามุขมนตรี


ดังที่จะได้อ่านต่อไปนี้


ความในจดหมายนี้เป็นบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ ที่ทรงคุณค่ายิ่ง...
courtesy to:;w r i t e r s • สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ • รศ.ดร.สมเกียรติ โอสถสภา ส.ก.13821 เข้าสวนฯปี 2504 OSK80
■distributors • ZENITH CXVII pataitat อ. 117 • RM Raining Man osknetwork.com ทรงวุฒิ อ. OSK110สำนักดิศกุล หัวหินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๗๕

แจ้งความมายัง ท่านเจ้าพระยามุขมนตรี นายกกรรมการงานฉลองโรงเรียนสวนกุหลาบ

ฉันได้รับจดหมายซึ่งเจ้าคุณกับกรรมการพร้อมใจกันมีมาเชิญฉันไปเปิดป้ายชื่อสำนักสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนสวนกุหลาบ เนื่องในงานฉลองอายุของโรงเรียนซึ่งตั้งมาได้ถึง ๕๐ ปี โดยยกย่องว่าโรงเรียนสวนกุหลาบเกิดขึ้นด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหมือนทรงเป็นบิดา และตัวฉันซึ่งเป็นผู้รับสั่งจัดตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบมาตั้งแต่แรก เหมือนเป็นดั่งมารดาของโรงเรียนนั้น


ฉันมีความยินดีจับใจและขอขอบคุณของเจ้าคุณกับกรรมการเป็นอย่างยิ่งถ้าหากไม่มีความขัดข้อง ฉันก็จะรับไปทำพิธีเปิดป้ายให้ตามประสงค์ และจะได้ไปอำนวยพรแก่บรรดานักเรียนสวนกุหลาบด้วยตนเองให้สมกับความยินดีด้วย


แต่ผะเอิญความขัดข้องมีอยู่ ด้วยตัวฉันเดี๋ยวนี้ แก่ชะราได้แปรสถานมาอยู่ที่หัวหินช้านานแล้ว เข้าไปกรุงเทพฯแต่เป็นครั้งเป็นคราว เข้าไปครราวหลังเมื่อต้นเดือนมีนาคมนี้ พึ่งกลับออกมา เพราะที่ในกรุงเทพฯอากาศร้อนนักไม่สบาย การที่จะกลับเข้าไปอีกในเร็ววันเวลาฤดูกำลังยังร้อนจัด ถ้าไปเกิดอาการป่วยเจ็บก็จะเสื่อมมงคลในงานฉลองโรงเรียนสวนกุหลาบ


ฉันจึงมีจดหมายฉะบับนี้มาขอตัว แต่ขอตัวเพียงที่จะไม่เข้าไปเป็นผู้ทำพิธีเปิดป้ายชื่อสโมสรเท่านั้น นอกจากนั้นขอให้ถือว่าฉันร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับนักเรียนสวนกุหลาบที่พร้อมใจกันจัดการฉลองเกียรติโรงเรียนของตนในอภิลักขิตมงคลสมัยครั้งนี้ ทั้งความยินดีและอนุโมทนาทุกสถานฉันขอโอกาสโดยฐานที่เป็นอาวุโสในบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสวนกุหลาบมาแต่หนหลัง และยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ แสดงความบางข้อซึ่งเห็นควรถือว่าเป็นอนุสสรณ์สำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบ


ข้อ๑ คือ โรงเรียนสวนกุหลาบเป็นบ่อเกิดของกระทรวงธรรมการ เพราะอาศัยเหตุที่จัดตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบได้สำเร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงมอบพระราชประสงค์ให้ฉันคิดจัดการศึกษาสำหรับชาติต่อมา จนได้ตั้งเป็นกระทรวงธรรมการ อำนวยการศึกษาทั่วทั้งประเทศสยาม


ข้อ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบเป็นบ่อเกิดของการสอนวิชชาภาษาไทย และให้ประกาศนียบัตรจัดลำดับความรู้เป็นชั้น ที่ใช้เป็นประเพณีสืบมาจนทุกวันนี้ ข้อนี้สมเด็จพระปิยมหาราชได้มีพระราชดำรัสประกาศในที่สมาคม ณะ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อพ.ศ. ๒๔๒๗ ว่า


"ฉันมีความยินดีมากที่ได้เป็นผู้ให้รางวัลแก่เด็กนักเรียนซึ่งได้ไล่หนังสือเป็นครั้งแรกในเมืองไทย" ดังนี้ข้อ๓ คือ โรงเรียนสวนกุหลาบเป็นบ่อเกิดของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน


ข้อนี้เมื่อแรกตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ฉันเป็นผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก ได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตเพียงจะตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับนายร้อยทหารมหาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน ๓๐ คน แต่เมื่อตั้งได้สำเร็จ สมเด็จพระปิยมหาราชทรงพระราชดำริว่า ควรจะรับนักเรียนให้มากขึ้น และเพิ่มการสอนออกไปถึงวิชชาข้าราชการพลเรือน


จึงได้ขยายการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบออกไปตามพระราชประสงค์ ซึ่งข้อนี้ก็ได้ทรงแสดงในส่วนหนึ่งแห่งพระราชดำรัสเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๗ นั้น ว่า


"ในกาลเวลานี้ผู้ซึ่งจะเป็นข้าราชการ ไม่รู้หนังสือแล้วเกือบจะเป็นอันใช้ไม่ได้ทีเดียว ได้คิดตั้งใจอยู่ว่าการต่อไปภายหน้า จะต้องเลือกว่าผู้ใดไม่รู้หนังสือไล่ได้ตามสมควรแก่ที่จะกำหนด ผู้นั้นจะเป็นขุนนางไม่ได้เลย แต่ในเวลานี้ข้าราชการเก่าที่ไม่รู้หนังสือดีมีอยู่บ้าง ผู้ซึ่งจะเลือกได้ยังมีน้อยจึงตั้งกำหนดอย่างนี้ยังไม่ได้ จึงต้องคอยพวกที่เรียนใหม่ๆ นี้ จะเป็นผู้ตั้งแบบแผนต่อไปภายหน้า"ข้อ๔ ศิษย์โรงเรียนสวนกุหลาบดูเหมือนจะได้ไปเป็นคนสำคัญในราชการบ้านเมืองมีจำนวนมากกว่าโรงเรียนอื่น ลองนับดูเพียงที่เป็นชั้นนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้เป็นเจ้าพระยาถึง ๔ คน (ถ้านับรวมเจ้าพระยายมราช ซึ่งเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งครูในโรงเรียนนั้นด้วยก็เป็น ๕ คน) ได้มียศเป็นถึงมหาอำมาตย์ ๒๔ คน จำแนกเป็นพระองค์เจ้าซึ่งได้เลื่อนพระยศเป็นกรม ๒ คน หม่อมเจ้าซึ่งได้เลื่อนพระยศเป็นพระองค์เจ้า ๒ หม่อมเจ้า ๒ พระยา ๑๘ แม้ไม่นับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบในชั้นหลัง ก็พอเห็นได้ว่าไม่มีโรงเรียนอื่นใดจะเทียบเทียม


ข้อ๕ ว่าด้วยเรื่องประวัติของโรงเรียนสวนกุหลาบซึ่งเจ้าคุณยกย่องว่าตัวฉันเปรียบเหมือนมารดาอันให้บังเกิดนั้นก็เป็นความจริง แต่ว่าฉันได้เลี้ยงดูโรงเรียนสวนกุหลาบในสมัยเมื่อตั้งอยู่ ณะ พระตำหนักเดิมเพียง ๙ ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๒๕ จนถึง พ.ศ.๒๔๓๕ ก็ต้องพรากมาเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทางโน้นฉันหาได้มีกิจเกี่ยวข้องอย่างไรต่อมาไม่


แต่ได้ทราบความว่า โรงเรียนสวนกุหลาบต้องย้ายถิ่นฐานระหกระเหินมาหลายครั้ง จนชื่อแทบจะสูญไปเสียระยะนั้น หากลูกของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ๒ คน คือเจ้าพระยาพระเสด็จคนหนึ่ง และเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีคนหนึ่ง ได้เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ พยายามรักษาชื่อโรงเรียนสวนกุหลาบมาด้วยความกตัญญู โรงเรียนสวนกุหลาบจึงยังปรากฏอยู่จนบัดนี้


ฉันเห็นว่าท่านเจ้าพระยาทั้ง ๒ นั้น สมควรจะได้รับความยกย่องด้วยในเรื่องประวัติของโรงเรียนสวนกุหลาบ.


การที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นนักเรียนสวนกุหลาบทั้งเก่าใหม่พร้อมใจกันฉลองโรงเรียนครั้งนี้ ควรนับว่าเป็นอุดมมงคลเพราะเป็นการเชิดชูเกียรติของโรงเรียนสวนกุหลาบให้รุ่งเรืองถาวร ขออำนาจกุศลบุญราษีซึ่งท่านทั้งหลายบำเพ็ญในครั้งนี้ จงบันดาลให้เจริญสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลชนมสุขสถาพรแก่ท่านทั้งหลายสืบไปนิจกาลเทอญ.


............................................................. (พระนาม) ดำรงฯสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ "พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย" พระนามเต็มคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๕๗ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อระบบการปกครอง การศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผลงานด้านการปกครองที่สำคัญที่สุด ในพระชนม์ชีพของพระองค์คือการจัดการปกครองแบบใหม่ ตั้งมณฑล ๑๘ มณฑล จังหวัด ๗๑ จังหวัด อันเป็นรากฐานสำคัญในการปกครองและบริหารท้องที่ในปัจจุบัน


พระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ด้วยพระหทัยหยุดทำงาน รวมพระชนมายุได้ ๘๑ พรรษา ===========================================================

รศ.ดร.Somkiat Osotsapa OSK80 [ที่หนึ่งในการสอบเข้าสวนกุหลาบฯ ปี พ.ศ.2504] บันทึกก่อน พ.ศ. 2525 ชื่อเสียงของสวนกุหลาบโด่งดังอยู่ในสี่วงการ คือ1.นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีในกระทรวงต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด ซื่งเป็นฝ่ายบริหาร ด้านตุลาการ คือ ผู้พิพากษา อัยการสูงสุด นิติบัญญัติ คือ สส นักการเมือง พรรคการเมือง คือ ฝ่ายอำนาจรัฐ [ดู https://www.facebook.com/groups/137860602909849/doc/415282798500960/ ]


2.ฝ่ายความมั่นคง เนื่องจากไปเรียนทหารกันมาก ตั้งแต่ 25 เปอร็เซนต็ขื้นไป จนถืง 70 เปอร็เซนต้ ของแต่ละรุ่นที่เปิดรับ ทั้งสามเหล่าทัพ และตำรวจ


3.ฝ่ายวิชาชีพ เช่น วิศวกร หมอ นักวิทยาศาสตร์ นักกฎหมาย นักปกครอง


4.กลุ่มนำด้านความคิด เช่น อาจารย์ ปัญญาชน นักเขียน นักคิดเชิงอุดมการณ้ นักหนังสือพิมพ็ จำนวนคนไม่มาก แต่มีผลสั่นเสะเทือนรุนแรงมาก (Impact Factor สูง)


จะสังเกตได้ว่าสวนกุหลาบฯสายธุรกิจยุคนั้นมีน้อย อัสสัมชัญ และโรงเรียนจีนผลิตนักธุรกิจเยอะมากในปัจจุบัน นักเรียนสวนกุหลาบฯ รุ่นใหญ่ 40- 65 ปี ยังมีบทมาทสำคัญในกิจการอำนาจรัฐ ทั้ง 4 ด้าน

สวนกุหลาบฯ เป็นโรงเรียนที่เป็นเจ้าของ หรือผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย็ เกือบ 20 บริษัท มูลค่าราว6 ล้านล้านบาท เป็นแหล่งจ้างงานที่ดี

สวนกุหลาบฯ เป็นโรงเรียนที่มีส่วนแบ่งสูงสุดในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ และนักบิน


สวนกุหลาบฯ มีชื่อเสียงสูงมากในธุรกิจวิศวกรรม รถยนต์ พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างสาธารณูปโภค เทเลคอม


สวนกุหลาบฯ เป็นโรงเรียนที่ผลิตวิศวกร และเทคโนโลยี่อันดับต้นของประเทศเกือบหมื่นคนตลอด 50-60 ปีทีผ่าน มีบทบาทสร้างบ้าน แปลงเมืองมาก


สวนกุหลาบฯ ผลิตแพทย้มาแล้วราว 5,000 คน หากรวมสายที่เกี่ยวข้องน่าจะถืง 6,000 คน และยังมีบทบาทต่อไป


สวนกุหลาบฯ สร้างเจ้าของกิจการธุรกิจในอัตราสูงมาก น่าจะถืง 10,000 ราย ธุรกิจเหล่านี้มีมูลค่าหลายสิบ จนถืงระดับหมื่นล้าน


สวนกุหลาบฯ สร้างชื่อเสียงในบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย็มาก ทั้งบริษัทไทย และต่างประเทศ


นักเรียนสวนกุหลาบฯ ในสายวิชาชีพอื่น เช่น สถาปัตย์ เภสัช นิเทศน์ รัฐศาสตร์ วิทยา ศิลปะ อักษร โบราณคดี นิติศาสตร์ งานศิลปะ ทำอาหาร เศรษฐศาสตร์ บริหาร แม้จะมีไม่มากในแต่ละสาย แต่ก็ร่วมหมื่น ล้วนมี impact factor สูง...................................


เลือกโรงเรียนให้ลูก -- ลักษณะพิเศษของโรงเรียนสวนกุหลาบ " ผมเข้าใจว่าผู้ปกครองจำนวนมาก ที่กำลังมองหาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูกติดตามข้อมูลการศืกษาของโรงเรียนนี้ ผ่านสวนบอร์ด


ผมตั้งใจทำบทสรุปลักษณะโดดเด่นพิเศษของโรงเรียน ให้ท่านที่สนใจได้ศืกษา เพื่อประหยัดเวลา และเพื่อท่านได้มองเห็นภาพรวมทุกมิติ ของสวนกุหลาบ


วิชาการ


ตัวเลข ดัชนีต่อไปนี้ คือตัวชี้วัด


1 ดัชนี สอวน ปี 2553 นักเรียนสวนกุหลาบผ่านเข้ารอบ 1 สอวน ชีววิทยา คณิตศาสตร็ ดาราศาสตร็ โลกและอวกาศ ฟิสิกส็ เคมี คอมพิวเตอร็ จำนวน 140 คน จากประมาณ 500 คน ประมาณ 28 เปอร็เวนต็ ของทั้งหมด


สอวน คือ การสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถระดับเลิศสุดในด้านนั้นๆเป็นเบื้องต้น เหื่อคัดผู้แทนโอลิมปิกของประเทศไปแข่งระดับโลก ผู้ที่ได้เหรียญจะได้ทุนไปต่อต่างประเทศ ถืงชั้น ป เอก


เตรียมอุดมสอบได้ 150 คน แต่ถ้าเปรียบเทียบประขากร นักเรียน เตรียมมี ม ปลาย 4500 สวนกุหลาบ ม 1- ,ม 6 มีเพียง 3000


เอามาเปรียบเทียบเพียงเพื่อจะบอกว่า สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนที่เก่ง โรงเรียนหนื่ง ในขั้นสุดท้าย เด็ก สองโรงเรียนนี้ ก็แต่งงานกันเป็นหลายพันคู่แล้วมั้ง


รวมแล้วโรงเรียนสวนกุหลาบน่าจะมีเด็กผ่าน สอวน ร่วม 2000 คน เป็นกองกำลังด้านวิทยาศาสตร็ เทคโนโลยี่ ระดับสูงของประเทศ2 ดัชนีศูนย็ความเป็นเลิศ โรงเรียนที่เป็นศูนย็ทดสอบและอบรมของ สอวน คือ สวนกุหลาบ มหิดลวิทย็ เตรียมอุดม เทพศิรินทร็ และ สามเสน


3ดัชนีนักเรียนโอลิมปิก นับตั้งแต่ประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าแข่งโอลิมปิกวิขาการ เป็นนักเรียนสวนกุหลาบร่วม 140 คน หากนับรวมศิษย็เก่าที่ย้ายไปโรงเรียนอื่นดัวย เห็นจะร่วม 200 คน มากที่สุดในประเทศไทย ระยะหลังมีการแข่งโอลิมปิก มต้นด้วย สวนกุหลาบจืงส่งแข่งได้ทั้ง2 ระดับ


ความสำเร็จของโครงการ สอวน โอลิมปิก เกิดจากความทุ่มเทของอาจารย็ รุ่นพี่ศิษย็เก่า อาจารย็จากมหาวิทยาลัย โครงการห้องกุหลาบเพชร


4 ดัชนีสนามสอบมหิดลวิทย็ เป็นสนามสอบระดับ ม 3ของนักเรียนสายวิทย้ คณิต สวนกุหลาบคว้าอันดับสอบผ่านมากที่สุด 5 ปีติดต่อกัน


ปี2553 สวนกุหลาบ 61 สมศว 51 บดินทร็ 45 สตรีวิทย็ 33 จาก 500 คน ต่างจังหวัดได้ส่วนแบ่ง 200 สวนกุหลาบจืงมีส่วนแบ่ง 20 เปอร้เซนต็ มีผู้กล่าวว่า สวนกุหลาบมีสัดส่วน 25 เปอร็เซนต็ ของนักเรียนที่นั่น เกิด osk network ขื้นที่นั่นสวนกุหลาบเห็นจะเป็นโรงเรียนเดียว ที่ไม่ชื่นชมต่อสถิตินี้ หรือ สถิดิอื่น


5 ดัชนีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จากการสอบถาม ประมาณว่านักเรียนสวนกุหลาบรุ่นปี 2552 คน เข้าเรียนแหทย็ราว 150 เป็นศิษย็เก่าที่ออกไปต่อที่อื่น100 คน วิศวะ พอๆกัน สายเศรษฐศาสตร็ ธุรกิจ ราว 40 คนนอกจากนั้น ก็เป็นสายอื่นๆ สังคมศาสตร็ เทคโนโลยี "หรือเรียนทำอาหารเ6 ดัชนีความสำเร็จในอาชีพ ศิษย็เก่าสวนกุหลาบประสบความสำเร็จในอาชีพหลากหลาย ประวัตินักเรียนเก่าแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ไม่เรียนต่อ แต่มุ่งเข้าหาธุรกิจทันที สามารถประสบความสำเร็จทางการเงินสูงสุด คนที่รวยที่สุดมิใช่คนเรียนเก่งที่สุด ทุน บรรยากาศ ของย่านธุรกิจส่งผลต่อความสำเร็จมากดูเหมือนนักเรียนที่นี่ จะเน้นวางแผนอาชีพที่ดี มากกว่าเน้นจะต้อง เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แล้วตกงาน7 ดัชนี การกระจุกตัวของเด็กสวนกุหลาบในโอลิมปิก 2553-suankularb olympiad concentration index แนวโน้มความเป็นเจ้าลนามโอลิมปิกวิชาการ เห็นได้จากจำนวนผู้แทนประเทศใน 5 วิชาแรก 20 คน เป็นนักเรียนสวนกุหลาบ 8 คน ศิษย็เก่าอีก 4 ในสาขาดาราศาสตร็ โลกและอวกาศ สวนกุหลาบเป็นเจ้าสนามมาหลายปี


ปี 2553 ได้ร่วมกับศิษย็เก่า เพื่อนรุ่นเดียวกัน ที่มหิดลวิทย็ คว้า the best team ให้ประเทศ แนวโน้มนี้จะก่อให้เกิดการรวมตัวเป็น team thailand team asia ด้านวิทยาศาสตร็ เทคโนโลยี่ ของประเทศ8 ดัชนีการคิดเป็น ทำเป็น และความสามารถพิเศษ โรงเรียนนี้มีชมรมกิจกรรมมากมาย ที่ข่วยให้นักเรียนได้ค้นพบ ศักยภาพของตน มีตั้งแต่นักร้อง นักดนตรี พิธีกร นักกีฬา นักสร้างเวบไซท็ นัก คอมพิวเตอร็ การ็ตูน สร้างหนัง นักพูด คนสร้างสูตร forex นักเขียน มากมาย


ความสนใจเหล่านี้จะนำพาพวกเขาไปสู่ธุรกิจด่างๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค็หลากหลายในอนาคต สวนกุหลาบเปิดเวทีให้ทุกคนแสดงออก บางอย่างอาจดู nerd บ้างก็จ้องทนเอา


9 แนวโน้มสายสังคม สายศิลป เด็กลายนี้จะเปล่งศักยภาพเต็มที่เมื่อจบมหาวิทยาลัย แนวโน้มที่ชัด คือ ความสนใจด้านเศรษฐศาสตร็ ธุรกิจสูงมาก ศิลป คำนวณที่นั่งเต็ม ศิลปจีนสวมารถเป็นกำลังสำคัญทำธุรกืจกับจีน มีรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร็ เยอะครับ สุดท้ายอยู่ที่จะสร้างบริษัทเจ้าตลาดหลักทรัพย็ใด้กี่บริษัท โรงเรียนนี้จืงครบเครื่องมาก


ที่มา:http://www.osknetwork.com/modules.php?name=News&file=article&sid=132https://www.facebook.com/groups/137860602909849/doc/436281823067724/ https://www.facebook.com/groups/137860602909849/permalink/437300322965874/
...
04 มิ.ย. 55 / 10:03
1 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 6505 : discuss 5 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 110.169.164.31

#1# - 673127 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] Somkiat Osotsapa

เดือนเมษายน 2475 ได้มีพิธีเปิดป้ายสำนักศิษย็เก่า สวนกุหลาบวิทยาลัย มิถุนายน 2475 คณะราษฎรยืดอำนาจการปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบถูกยืด รถถังจอดหน้าประตูโรงเรียน ในฐานะที่เป็นขุมอำนาจของประเทศ

พศ 2480 โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนหลวงอีก 25 แห่ง โรงเรียนประจำจังหวัดทั่วประเทศต้องหยุดการสอน การรับนักเรียนมัธยมศืกษาตอนปลาย นี่คือการทำลายรากฐานการศืกษาระดับโรงเรียนครั้งใหญ่สุดของประเทศ เห.ตุผลหลักเชิงอำนาจคือ แลว่าโรงเรียนรัฐบาลทั้งปวงคือสถาบันพิทักษ้พระมหากษัตริย็

รัฐบาลคณะราษฎรสั่งให้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่ จุฬา ธรรมศาสตร็ ศิลปากรขื้นทำหน้าที่แทน จุฬาถูกรอนคณะวิชาย้ายไปอยู่ที่ มธ

การกระทำนี้คือการทำลายโรงเรียนสวนกุหลาบครั้งสำคัญ อาจารย็ชาวต่างประเทศถูกส่งตัวกลับ ทรัพย็สิน และครูทีดีถูกโอนไปเตรียมจุฬา นักเรียนสวนกุหลาบที่จบชั้นมัธยมต้น ไม่มีที่เรียนมัธยมปลาย แห่กันไปสอบเข้าเตรียมนายร้อย เตรียมนายเรือ เตรียมนายเรืออากาศ เตรียมจุฬา และเตรียม มธก เนื่องจากชั้นมัธยมปลาย รากฐานที่สร้างมายาวนานถูกปิด

การต่อสู้ชิงโรงเรียนของศิษย็เก่าสวนกุหลาบจากทุกภาคส่วนที่จะเล่าต่อไป ทำให็โรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนรัฐบาลอื่นได้เปิดเรียนชั้นมัธยมปลายอีกครั้งในปี พศ 2490 ปิด มัธยมปลายไป 10ปี โรงเรียนจืงอ่อนแอไปมาก เหลือเพียงจิตใจ และเกียรติประวัติของโรงเรียนที่จะต้องต่อสู้ให้กลับคีนมา


พระราชดำรัส สั่งการให้ สวนกุหลาบต้องไว้ลาย ในยุคฟื้นฟูโรงเรียน จืงเป็นพลังผลักยิ่งใหญ่ให้โรงเรียนนี้ได้กลับมาอีกครั้ง และนัยยะ แห่งพระราชดำรัสสั่งการนั้น ยังคงอยู่ในหัวใจของชาวสวนกุหลาบที่รู้เรื่องราวความเป็นมา ขอทรงพระเจริญ
07 มิ.ย. 55 / 06:35
1 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673127 124.121.147.231

#2# - 673144 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] โรงเรียนประจำรัชกาลที่5

สวนกุหลาบ คือ พระบรมราชานุสาวรีย็ที่มีชีวิต ของพระปิยมหาราช เป็นโรงเรียนประจำรัชกาลที 5

สัญญลักขณ็ของโรงเรียน คือ พระเกี้ยว พระนามาภิไธย จปร และแถบแพรสีชมพู ปักชื่อ โรงเรียนหลวง

ทำหน้าที่สร้างคนจากตืกยาว แห่งนี้ รับใช้ชาติ รับใช้ แผ่นดิน ตามพระราชปณิธาน

เป็นนักรบป้องกันประเทศ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1-2 สงคราม มหาเอเซียบูรพา สงครามเวียดนาม รบกับ พรรคคอมมิวนิสต็ ต่อสู้ในสงครามเศรษฐกิจ และสงครามเพื่อเอาชนะความยากจน จนถืงการทำเกมรอบประเทศ

สวนกุหลาบอยู่แถวหน้าเสมอ ในทุกสมรภูมิ

สวนกุหลาบ และ พี่น้อง อัสสัมชัญ คริสเตียน คือ ผู้นำเศรษฐกิจประเทศ ในฐานะ เจ้าของ และผู้บริหาร บริษัทในตลาดหลักทรัพย็มากที่สุด

สวนกุหลาบ ได้สนองพระราชปณิธาน ของรัชกาลที่5 จบออกไปจัดตั้ง บริหาร โรงเรียนประจำจังหวัด ต่างๆ มีโรงเรียนหลวงใน กทม อีก 24 โรงเรียน เราจืงเป็นญาติ กับคนทั้งประเทศ

ชาวสวนกุหลาบ คือ กำลังสำคัญ ในการบุกเบิก สร้างมหาวิทยาลัยหลักของประเทศ ร่วม 10 แห่ง คนเหล่านี้ยืนอยู่คู่เกษตร มธ จุฬา มหิดล และ คือ ตำนานของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย

สวนกุหลาบ คือ ผู้นำในการต่อสู้เพื่อ ประชาธิปไตย ทุกยุคสมัย ในขณะที่พวกเขา ก็ร่วมกันสร้างดุลยภาพใหม่ ให้สังคม ตลอดเวลา

สวนกุหลาบเป็นผู้นำด้านการเมือง การบริหาร ด้วย จำนวน นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ ที่มากที่สุด

ทุกปัญหาที่เป็นที่หนัก หน่วง พระราชหฤทัย ของ รัชกาลที่ 5

ลัทธิล่าเมืองขื้น

เอกราช อธิปไตยของชาติ

การปรับตัวรับสถานการณ็โลก

ความเป็นธรรมในสังคม

ความล้าหลังด้านวิทยาศาสตร็ เทคโนโลยี การแพทย็ และขาดการศืกษา

ประเทศขาดระบบกฎหมาย ระบบการบริหาร ระบบการคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน และขาดนักรบสมัยใหม่ไว้ป้องกันชาติ

ขาดการศืกษาระดับมหาวิทยาลัย

ประชาชนยากจน ไร้ภาคอุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร


นักเรียน 50000 คน จากโรงเรียนนี้ได้ทำงานสนองพระมหากรุณาธิคุณ มาอย่างต่อเนี่อง รุ่นต่อรุ่น

และพวกเขาฝากภารกิจกัน ด้วยคำพูดที่ว่า ฝากโรงเรียน ด้วยนะน้อง
10 มิ.ย. 55 / 06:40
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673144 110.169.148.154

#3# - 673145 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] บันทีกของคุณ นพนันทน็ อรุณวงศ็ ณ อยุธยา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แห่งกระทรวงการต่างประเทศ เล่าไว้ใน suankularb alumni Facebook


วงดุริยางค็สวนกุหลาบ กองลูกเสือเกียรติยศประจำพระองค็ และคฑาพระราชทาน


เมื่อสมัยผมยังเด็ก ผมอยู่ในวงดุริยางค์กองเกียรติยศสวนกุหลาบวิทยาลัย ทำหน้าที่บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อหน้าพระพักตร์ เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

นับครั้งไม่ถ้วนที่ผมอยู่ในท่าระวังตรงนานนับชั่วโมง จนเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงบริเวณพิธี คฑาพระราชทานประจำวงดุริงยางค์ก็กวัดแกว่ง พร้อมกับคำสั่งของคฑากร

..."เตรียมตัวถวายความเคารพ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางขวา ระวัง วันยาวุธ"

เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น พร้อมกับแตรประโคมของมหาดเล็กรักษาพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านและทรงประทับอยู่ห่างจากผมเพียงแค่ระยะไม่กี่ก้าวเดิน

ปัจจุบัน สิ่งเหล่านั้นคือความทรงจำที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตของผม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
10 มิ.ย. 55 / 07:04
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673145 110.169.148.154

#4# - 673162 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผมถามเรื่อง รุ่นพี่ ใน suankularb alumni


กลายเป็นว่า โดนเตะไปแล้วค๊าบ ฮ่าๆ
13 มิ.ย. 55 / 11:55
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 673162 119.46.191.6

#5# - 675464 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สวนกุหลาบ 2555-2556

http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=68691
27 ม.ค. 56 / 19:03
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675464 171.97.172.188


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]